61239/2020 Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016

61239/2020 Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016

Αριθμ. 61239/2020

(ΦΕΚ Β' 2471/22-06-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), και ιδίως την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129).

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α΄ 133), όπως ισχύουν.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

9. Την υπ' αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

10. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).
 
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής του ν. 4399/2016

1. Η ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής που παρέχεται στους επενδυτικούς φορείς για επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, αφαιρουμένου, στις περιπτώσεις των νομικών προσώπων, του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.

2. Η ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής μπορεί να παρέχεται μεμονωμένα ή/και συνδυαστικά με τα άλλα είδη ενισχύσεων του άρθρου 10 του ν. 4399/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ειδικό Μέρος αυτού, και ανάλογα με το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υπαχθεί το εκάστοτε επενδυτικό σχέδιο. Εφόσον η ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής παρέχεται συνδυαστικά με άλλα είδη ενισχύσεων, χορηγείται βάσει του μίγματος ενισχύσεων που έχει αποτυπωθεί στην απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την έκδοση αυτής (τμήμα της ενίσχυσης που χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης έναντι του τμήματος της ενίσχυσης που χορηγείται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής).

3. Το ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής προσδιορίζεται κατ' αρχάς στην απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και προκύπτει βάσει των καθορισθέντων ποσοστών ενισχύσεων που έχουν διαμορφωθεί για κάθε ομάδα επιλέξιμων δαπανών. Το τελικό δικαιούμενο ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, για κάθε επενδυτικό σχέδιο, καθορίζεται ακριβώς, με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης (απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας), βάσει του πραγματικού ενισχυόμενου κόστους αυτού, λαμβανομένων υπόψη των ποσοστών που έχουν καθοριστεί στην απόφαση υπαγωγής, ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, για κάθε επιμέρους τμήμα του επενδυτικού σχεδίου (συμβατική επένδυση ή χρηματοδοτική μίσθωση), και δεδομένου του μίγματος ενισχύσεων κατά τα ανωτέρω, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 4399/2016.

Άρθρο 2
Χρόνος θεμελίωσης δικαιώματος της φορολογικής απαλλαγής

1. Έτος θεμελίωσης της δυνατότητας έναρξης της χρήσης της φορολογικής απαλλαγής θεωρείται το έτος εντός του οποίου δημοσιεύεται η απόφαση πιστοποίησης της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του επενδυτικού σχεδίου ή η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.

2. Ο φορέας της επένδυσης μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός  δεκαπέντε  (15)  φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας, κατά τα ανωτέρω, με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 4399/2016.

3. Όταν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες εξοπλισμού που αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση, το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για αυτές, προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως ποσοστό επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους. Για τον προσδιορισμό του ποσού αυτού, οι φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εμπεριέχουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής χρηματοδοτικής μίσθωσης, από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας εκ της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και έως την εξάντληση του οφέλους ή την παρέλευση της δεκαπενταετίας, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε έτος βεβαίωση της τράπεζας, με την οποία έχει συναφθεί η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, από την οποία θα προκύπτουν τα ποσά που καταβλήθηκαν εντός του έτους.

4. Το κατ' έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται ξεχωριστά, ανά επενδυτικό σχέδιο, σε ειδικό αποθεματικό και αντίστοιχο ειδικό λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, και σχηματίζεται από το φόρο εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής του ν. 4399/2016. Ο ειδικός αυτός λογαριασμός θα φέρει την ονομασία «Ειδικό αποθεματικό απαλλαγής φόρου του ν. 4399/2016» και θα ακολουθείται από τον αριθμό φακέλου του επενδυτικού σχεδίου. Ως προς το ειδικό αυτό αποθεματικό ισχύουν και εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί αποσβέσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

5. Τα ειδικά αποθεματικά που δημιουργούνται λόγω αξιοποίησης της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής κατά τα ανωτέρω, δεν μπορούν να διανεμηθούν ή να κεφαλαιοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4399/2016. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους εντός του χρονικού αυτού διαστήματος επιστρέφονται και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης μέρους ή του συνόλου του ειδικού αυτού αποθεματικού, μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στο φορολογικό έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα η διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.
 
Άρθρο 3
Περιεχόμενο και τρόπος υποβολής της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής - Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χρήση του φορολογικού οφέλους

1. Οι επενδυτικοί φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε έτος, εντός των οριζομένων προθεσμιών της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και πριν την υποβολή της δήλωσής των, Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ), στην οποία θα δηλώνεται το ποσό του φόρου, το οποίο δεν καταβάλλεται λόγω της παρεχόμενης ενίσχυσης. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή ΔΦΑ.

2. Με την έναρξη χρήσης της φορολογικής απαλλαγής ο επενδυτικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει την πρώτη ΔΦΑ. στις οριζόμενες προθεσμίες της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

3. Η ΔΦΑ θα πρέπει να υποβάλλεται κάθε έτος, ανεξάρτητα από το αν ο επενδυτικός φορέας έχει πραγματοποιήσει κέρδη ή όχι, ήτοι ακόμη και μηδενική, μέχρι την εξάντληση του δικαιούμενου ποσού φορολογικής απαλλαγής ή μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας κατά τα ανωτέρω.

4. Η ΔΦΑ δημιουργείται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από τον επενδυτικό φορέα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εντός των οριζόμενων προθεσμιών της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα δηλωθέντα στη ΔΦΑ στοιχεία διασταυρώνονται από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του άρθρου 13 του ν. 4399/2016.

5. Η παράλειψη υποβολής ΔΦΑ ή η μη υποβολή αυτής εντός του οριζόμενου στην παρούσα χρόνου, συνεπάγεται, τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 23 του ν. 4399/2016. Την ευθύνη για τη διαπίστωση της υποβολής ή μη ΔΦΑ έχουν οι αρμόδιες, κατά περίπτωση υπηρεσίες, του άρθρου 13 του ν. 4399/2016.

6. Το περιεχόμενο της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής εξάγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία του φορέα της επένδυσης και του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, στοιχεία επικοινωνίας και αντικλήτου, στοιχεία και αναλύσεις κόστους του επενδυτικού σχεδίου και των δαπανών της συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου  για  την  οποία  υποβάλλεται η Δ.Φ.Α., και στοιχεία για τον σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού για το επενδυτικό σχέδιο.

7. Μαζί με τη ΔΦΑ, υποβάλλονται επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, μέσω του Π.Σ.Κ.Ε.:
α) Η απόφαση πιστοποίησης της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) της επένδυσης ή η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ανάλογα με τον βαθμό υλοποίησης της επένδυσης.
β) Η τυχόν σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού (leasing) και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος περί καταβολής μισθωμάτων (τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου). Στην περίπτωση τελικής δόσης και αποπληρωμής συνυποβάλλεται και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος περί απόκτησης της κυριότητας του εξοπλισμού για τον οποίο έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση.
γ) Τυχόν γνωμοδοτήσεις, χαρακτηρισμοί ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων από Ειδικές Επιτροπές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, οι οποίες συνοδεύουν το επενδυτικό σχέδιο.

Άρθρο 4
Τρόπος υπολογισμού ποσού φορολογικής απαλλαγής

1. Για τον υπολογισμό της φοροαπαλλαγής λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τον επενδυτικό φορέα κατά την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο επενδυτικός φορέας υποχρεούται να υποβάλλει και αντίστοιχη τροποποίηση της ΔΦΑ, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 3.

2. Για κάθε φορολογικό έτος, ο φόρος που δεν καταβάλλεται υπολογίζεται με βάση το συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, όπως προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία, ανάλογα με τη νομική μορφή του δικαιούχου της  ενίσχυσης  της  φορολογικής  απαλλαγής  του ν. 4399/2016.

3. Τα στοιχεία αναφορικά με τις απαλλαγές από την καταβολή φόρου λόγω της ενίσχυσης του ν. 4399/2016 που περιλαμβάνονται στους ειδικούς κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να συμφωνούν με τις αντίστοιχες υποβαλλόμενες ΔΦΑ του οικείου έτους. Ο έλεγχος της αντιστοιχίας των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στα σχετικά πεδία της ΔΦΑ και της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται με συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του άρθρου 13 του ν. 4399/2016 και των αρμόδιων φορολογικών αρχών.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί
 
Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ