Υπηρεσίες Due Diligence

Υπηρεσίες Due Diligence

Η πολυπλοκότητα των φορολογικών ζητημάτων που προκύπτουν, συχνά απαιτούν την σφαιρική αντιμετώπισή τους τόσο σε φορολογικό όσο και σε νομικό επίπεδο, καθώς ενέχει ο κίνδυνος η οριστική διεκπεραίωση των φορολογικών υποθέσεων να μην επιτευχθεί σε διοικητικό επίπεδο. Επίσης, προκύπτει στην πράξη να απαιτούνται τόσο φορολογικές όσο και νομικές υπηρεσίες ή οι πελάτες μας επιθυμούν την in house επίλυση των υποθέσεων τους στο σύνολο των ζητημάτων που προκύπτουν (π.χ. φορολογικό, εταιρικό κ.λπ.). Με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση των τέτοιων ζητημάτων, η TaxExperts μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την νομική υποστήριξη των υποθέσεων των πελατών μας μέσω του νομικού συμβούλου της ομάδας.

Οι εν λόγω νομικές υπηρεσίες, ενδεικτικά είναι οι εξής:

Σύσταση εταιρειών στην Ελλάδα, οποιασδήποτε νομικής μορφής.

Εγκατάσταση γραφείου ή υποκαταστήματος με βάση τον Αναπτυξιακό Νόμου 89/1967.

Προετοιμασία, επισκόπηση και έλεγχος συμφωνητικών και εμπορικών συμβάσεων.

Νομικός έλεγχος τίτλων, υποστήριξη και εκπροσώπηση κατά την μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.

Διεξαγωγή διαδικασιών για τον έλεγχο Ξεπλύματος Χρήματος (Anti-Money Laundering / AML procedures).

Υποστήριξη κατά το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα σε συστημική ή ηλεκτρονική τράπεζα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η TaxExperts σε συνεργασία με in house δικηγόρο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις ανάγκες των πελατών της.

Client Portal για Υπηρεσίες Due Diligence