ΣτΕ

ΣτΕ 1260/2015 Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων - Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) -Αντισυνταγματικότητα διατάξεων περ. ε' παρ. 5 άρθ. 30 Ν. 3296/2004 - Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων με βούλευμα-.

Έχει κριθεί με την 3316/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ ότι το κατά τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 5 περ. ε του ν. 3296/2004 μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων, συνεπαγόμενο σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά του ελεγχόμενου προσώπου και ειδικότερα στα περιουσιακά δικαιώματα και την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.

ΣτΕ 1262/2015 Φόρος υπεραξίας ακινήτων. Υπόχρεος απόδοσης. Ο ρόλος των συμβολαιογράφων στην διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του φόρου. Υποκείμενο του φόρου είναι ο μεταβιβάζων ακίνητη περιουσία. Την υποχρέωσή του εκπληρώνει κατά την κατάρτιση του συμβολ

Παρόμοια με την ΣτΕ 1261/2015

Περίληψη

ΣτΕ 1538/2015 Συνεπώς, η προμνημονευθείσα διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 2238/1994, που προστέθηκε με το άρθρο 46 παρ. 9 του Ν. 3220/2004, με την οποία προβλέπεται ότι η χορηγούμενη κατά τις διατάξεις των άρθρων 200 έως 205

Περίληψη

ΣτΕ.Ολ 532/2015 «Δίκη-πιλότος» - Φορολογία ακινήτων - Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) - Συνταγματικότητα διατάξεων άρθ. 27 επ. Ν. 3842/2010 -.

«Δίκη-πιλότος» - Φορολογία ακινήτων - Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) - Συνταγματικότητα διατάξεων άρθ. 27 επ. Ν. 3842/2010 -.

 

ΣτΕ.Ολ 1853/2015 Φορολογία εισοδήματος - Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στην αλλοδαπή - Ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

Φορολογία εισοδήματος - Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στην αλλοδαπή - Ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ 2563/2015 H ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος φορολογούμενος είχε μεν μεγαλύτερο τεκμαρτό εισόδημα σε σχέση με το πραγματικό, αλλά προέβη δε, σε ανάλωση κεφαλαίου για να καλύψει την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, δεν

ΣτΕ  2563/2015

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΣτΕ 387/2015 Η υπερτίμηση του απαλλοτριωθέντος ακινήτου δεν φορολογείται

ΣτΕ  387/2015

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Ιανουαρίου 2015 με την εξής σύνθεση: Ε. Γαλανού, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Α.- Γ. Βώρος, Εμμ. Κουσιουρής, Σύμβουλοι, Αγ. Σδράκα, Ι. Δημητρακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Ζυγουρίτσα.

Για να δικάσει την από 21 Μαΐου 2010 αίτηση:

του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, ο οποίος παρέστη με τη Δέσποινα Γάκη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,