ΣτΕ

ΣτΕ 1896/2016 Η επιβολή φόρου εισοδήματος στην προσαύξηση περιουσίας που πηγάζει από την πώληση μετοχών ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προϋποθέτει κερδοφόρα πώληση Αριθμός 1896/2016

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Β'

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 25 Μαΐου 2016, με την εξής σύνθεση: 
Ε. Σάρπ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β' Τμήματος, Ε. Νίκα, Σ. Βιτάλη, Σύμβουλοι, Κ, Λαζαράκη, I. Δημητρακόπουλος, Πάρεδροι. 
Γραμματέας η Α. Ζυγουρίτσα.

ΣτΕ 1897/2016 Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 (προσαύξηση περιουσία από άγνωστη πηγή η αιτία λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα) εφαρμόζεται και σε υποθέσεις πριν την 30.9.2010 (εφόσον βέβαια δεν έχει παρέλθει ο

ΣτΕ  1897/2016 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Β'

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 8 Ιουνίου 2016, με την εξής σύνθεση: Ε. Σάρπ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β' Τμήματος, Α.-Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, Κ. Νικολάου, Σ. Βιτάλη, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη, I. Δημητρακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Ζυγουρίτσα.

Για να δικάσει την από 10 Νοεμβρίου 2015 αίτηση:

ΣτΕ 1623/2016 Παραβάσεις Κ.Β.Σ. - Παραγραφή - Αρχές του κράτους δικαίου και της ασφάλειας δικαίου - Αρχές της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας - Επιβολή φορολογικών κυρώσεων -.

 

ΣτΕ 19/2016 Για να κριθεί ότι ένας επαγγελματίας υπάγεται στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε.

ΣτΕ 19/2016
Για να κριθεί ότι ένας επαγγελματίας υπάγεται στην ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε. είναι η πραγματική κατάσταση που δημιουργείται από την ενάσκηση απασχολήσεως υπακτέας στο Ταμείο αυτό και δεν ασκεί καμία επιρροή το γεγονός ότι ασκεί τη δραστηριότητά του χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρχής ή χωρίς εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο ή, τέλος, χωρίς υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δηλώσεως ενάρξεως δραστηριότητας.

Περίληψη

ΣτΕ 1445/2016 Έννοια της κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα

ΣτΕ 1445/2016
Έννοια της κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα - Σύζυγοι με χωριστή κατοικία - Προϋπόθεση ύπαρξης φορολογικής κατοικία στην Ελλάδα - Έννοια και κριτήρια φορολογικής κατοικίας (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4172/2013) - Βάρος απόδειξης της ύπαρξης (φορολογικής) κατοικίας στην Ελλάδα - Αλλοδαπός που ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ενώ η σύζυγος (δικαστική λειτουργός) και το τέκνο τους κατοικούν στην Ελλάδα

Περίληψη

ΣτΕ 888/2016 Αίτηση αναίρεσης - Παραγραφή δικαιώματος προς βεβαίωση και επιβολή φόρου εισοδήματος - Παράταση χρόνου παραγραφής - Ελεύθεροι επαγγελματίες - Έκδοση ΑΠΥ -.

Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά το μέρος της που στρέφεται αυτοτελώς κατά εν μέρει οριστικής και εν μέρει προδικαστικής απόφασης Διοικητικού Εφετείου, καθόσον οι προδικαστικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων δεν υπόκεινται σε αίτηση αναίρεσης ούτε κατά τις οριστικές διατάξεις τους. Υποχρέωση των ελεύθερων επαγγελματιών όπως οι δικηγόροι, προς έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών για κάθε παροχή υπηρεσιών προς το κοινό.

ΣτΕ 112/2016

Τράπεζες - Φορολόγηση αποθεματικών -.

 

Κρίθηκε ότι η φορολόγηση των αποθεματικών της αναιρεσίβλητης τραπεζικής εταιρίας, τα οποία είχαν σχηματισθεί προ του προηγούμενου της δημοσιεύσεως του ν. 3513/2006 οικονομικού έτους, εχώρησεκατά παράβαση του άρθρου 78 παρ. 2 Συντ. που προβλέπει ότι δεν μπορεί να επιβληθεί φόρος με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε.

 

Αριθμός 112/2016

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

 

 

ΣτΕ 884/2016 Μη δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα - Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό - Αφαίρεση από το δηλωθέν εισόδημα των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων -.

Μη δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα - Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό - Αφαίρεση από το δηλωθέν εισόδημα των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων -.

 

 

ΣτΕ 884/2016 Μη δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα - Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό - Αφαίρεση από το δηλωθέν εισόδημα των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων -.

ΣτΕ 884/2016

Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ σχετικά με φορολόγηση μόνιμου κάτοικου Γερμανίας στην Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 3/2016

της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Δημοσθένη Πετρούλια και την Αντιπρόεδρο Ειρήνη Σαρπ, Πρόεδρο του αρμοδίου καθ’ ύλην Β΄ Τμήματος 
αφού έλαβε υπ’ όψιν:

α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,