«Επενδυτικοί άγγελοι»: Πράσινο φως για τη χρηματοδότηση των startups μέσω σημαντικών φορολογικών κινήτρων»

«Επενδυτικοί άγγελοι»: Πράσινο φως για τη χρηματοδότηση των startups μέσω σημαντικών φορολογικών κινήτρων»

Σημαντικά φορολογικά κίνητρα παρέχονται σε ιδιώτες που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν startup επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Το συγκεκριμένο άρθρο προστέθηκε στον ΚΦΕ με το ν. 4712/2020, με ισχύ από 29.07.2020, παρέχοντας δυνατότητα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα του 50% της κεφαλαιακής εισφοράς σε εγγεγραμμένες εταιρείες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (βλ. www.elevategreece.gov.gr).

Ο «επενδυτικός άγγελος» μπορεί να τύχει του δικαιώματος έκπτωσης από το φορολογητέο του εισόδημα για εισφορές κεφαλαίου σε νεοφυείς επιχειρήσεις  εφόσον:

  1. Προσφέρει χρηματοδότηση σε μέχρι 3 επιχειρήσεις (μέγιστο)
  2. Το ποσό της εισφοράς σε κάθε startup δεν υπερβαίνει τις 100.000 Ευρώ
  3. Οι συνολικές εισφορές ανέρχονται στο ποσό των 300.000 Ευρώ ανά φορολογικό έτος.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η μέγιστη έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 150.000 Ευρώ, υπό την τήρηση των προϋποθέσεων 1 και 2.

Παράδειγμα 1: Ένας “angel investor” συμμετέχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μίας νεοφυούς ΙΚΕ με το ποσό των 150.000 Ευρώ.

Δεδομένου ότι το ποσό της κεφαλαιακής εισφοράς του σε μία επιχείρηση είναι υψηλότερο των 100.000 Ευρώ, το δικαίωμα έκπτωσης του 50% υπολογίζεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό (100.000) και η έκπτωση ανέρχεται σε 50.000 Ευρώ.

Παράδειγμα 2: Ένας “angel investor” συμμετέχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δύο νεοφυών ΑΕ με το ποσό των 80.000 Ευρώ στην κάθε μία (σύνολο 160.000 Ευρώ). Σε αυτή την περίπτωση, διατηρεί το σύνολο της δικαιούμενης έκπτωσης που ανέρχεται σε 80.000 Ευρώ.

Ως προς το φορολογικό χειρισμό, προβλέπεται ότι το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου του επενδυτικού αγγέλου σε νεοφυή ή νεοφυείς επιχειρήσεις, εκπίπτει αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά.

Υποθέτουμε λοιπόν ότι ο «επενδυτικός άγγελος» του παραδείγματος 2, δηλώνει τα φορολογητέα εισοδήματα της 2ης στήλης του παρακάτω πίνακα. Εφαρμόζοντας αναλογικά την έκπτωση των 80.000 Ευρώ (στήλη 4), το τελικό φορολογητέο εισόδημα διαμορφώνεται στα ποσά της στήλης 5.

 

Πηγή

Φορολογητέο εισόδημα

(σε Ευρώ)

% επί του συνολικού εισοδήματος

Έκπτωση «επενδυτικού αγγέλου»

Φορολογητέο εισόδημα (σε Ευρώ) μετά την έκπτωση

Μισθοί

84.000

60%

48.000

36.000

Ενοίκια

14.000

10%

8.000

6.000

Μερίσματα

42.000

30%

24.000

18.000

Σύνολο

140.000

100%

80.000

60.000

 

 

Χωρίς την έκπτωση του «επενδυτικού αγγέλου», η φορολογική επιβάρυνση του υπόχρεου θα ανερχόταν σε 33.460 Ευρώ, ενώ η εφαρμογή της έκπτωσης οδηγεί σε φορολογική επιβάρυνση ύψους 9.623 Ευρώ (φορολογικό όφελος: 23.837 Ευρώ). Αντίστοιχα, αν δεν ληφθεί υπόψη η αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για διάφορα εισοδήματα, αυτή θα ανερχόταν σε 9.951 Ευρώ χωρίς την έκπτωση και σε 2.826 κατόπιν της έκπτωσης (όφελος: 7.125 Ευρώ).

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι το φορολογικό όφελος μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό, προσφέροντας σημαντικό κίνητρο για τη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, αν μέρος των κεφαλαίων που εισφέρονται σε ένα startup προέρχεται από αποταμιεύσεις προηγουμένων ετών, βάσει και του πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου του φορολογούμενου, διαπιστώνεται ότι το φορολογικό όφελος μπορεί να περιοριστεί. Το συγκεκριμένο συμπέρασμα προκύπτει από τη μη δυνατότητα μεταφοράς της έκπτωσης σε προηγούμενα ή επόμενα φορολογικά έτη, σε σχέση με το έτος της κεφαλαιακής εισφοράς.

Επιπλέον, οι επενδύσεις, θα πραγματοποιούνται μέσω αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου της κάθε νεοφυούς επιχείρησης, με την έκδοση νέων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων αντίστοιχα, και η καταβολή του ποσού θα πραγματοποιείται μέσω μεταφοράς από τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο «Επενδυτικός Άγγελος» στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε εταιρικό λογαριασμό της νεοφυούς επιχείρησης στην Ελλάδα.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι η επένδυση σε νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας ενέχει σημαντικό βαθμό κινδύνου απώλειας κεφαλαίων. Συνεπώς, ευκατάστατοι ιδιώτες με πιο «συντηρητικό» προφίλ, σπανίως επιλέγουν να τοποθετηθούν άμεσα σε startups και συνήθως επιλέγουν κάποιο Venture Capital Fund για να διασφαλίσουν διασπορά του κινδύνου. Παρόλα αυτά, τα σημαντικά φορολογικά κίνητρα που εισήχθησαν, αναμένεται να ανοίξουν νέους διαύλους άμεσης χρηματοδότησης των startups και σε δεύτερο χρόνο να αναπτυχθεί σημαντικά ο τεχνολογικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή