Φορολογικοί Έλεγχοι 2021: Οι στόχοι και οι πρακτικές της ΑΑΔΕ

Φορολογικοί Έλεγχοι 2021: Οι στόχοι και οι πρακτικές της ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κάθε χρόνο εντείνει τις  προσπάθειες της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και  τα ηλεκτρονικά μέσα που έχει πλέον στη διάθεσή της, συμβάλλουν στη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων και αυξάνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους και την εύρεση αποκρυβέντων εισοδημάτων.

Η ΑΑΔΕ πρόσφατα εξέδωσε το με αριθ. 1024950 Επιχειρησιακό Σχέδιο με το οποίο καθόρισε τους στόχους και τα έργα της  για το έτος 2021 για την ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας και της φορολογικής διοίκησης. Μεταξύ των προτεραιοτήτων που τέθηκαν είναι η αποτελεσματικότερη στόχευση φορολογικών ελέγχων μέσω εξειδικευμένης ανάλυσης κινδύνου  φορολογουμένων και εφαρμογής έμμεσων τεχνικών ελέγχων.  

Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ στοχεύει να διενεργήσει εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις αποσκοπώντας στην έγκαιρη και ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φορολογουμένων καθώς και στο εντοπισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης. Οι διασταυρώσεις αυτές περιλαμβάνουν τον εντοπισμό:

 • Των φορολογούμενων που, ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα, υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.
 • Των διαφορών μεταξύ των συνολικών ετήσιων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
 • Των υπόχρεων νομικών προσώπων σε υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9.
 • Των φυσικών προσώπων που πρέπει να προβούν στην υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων για πρόσθετες αποδοχές.
 • Των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Των αναδρομικών εισοδημάτων ή πρόσθετων αποδοχών.
 • Των αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις με δεδομένα από κάρτες.

Προτεραιοποίηση υποθέσεων φορολογικού ελέγχου

Στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής πρόκειται να διενεργηθούν 17.000 φορολογικοί έλεγχοι και 6.000 έλεγχοι επιστροφής φόρων, τόσο από τα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ) όσο από τις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ., εκ των οποίων θα γίνουν:

 • Στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι.
 • Έλεγχοι με την χρήση νέων έμμεσων τεχνικών ελέγχου.
 • Εκτεταμένες διασταυρώσεις.
 • Επιτόπιοι έλεγχοι σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές και κλάδους επιτηδευματιών ή σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής και απάτης.

Στους παραπάνω ελέγχους περιλαμβάνονται έλεγχοι υποθέσεων ενδοομιλικών συναλλαγών από το ΚΕΜΕΕΠ και έλεγχοι για την διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των περιοδικών υποχρεώσεων φορολογίας κεφαλαίου.

Επίσης, η ΥΕΔΔΕ θα διενεργήσει έρευνες φοροδιαφυγής σχετικές με τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίας κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων κλπ. καθώς και έρευνες απάτης ΦΠΑ.

Στην διενέργεια όλων των παραπάνω ελέγχων θα συμβάλλουν και τα τεχνολογικά μέσα, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στους φορολογικούς ελέγχους και τις διασταυρώσεις, με τα οποία θα συλλεχθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες για τα εισοδήματα που τυχόν έχουν αποκρυφθεί ή παραλήφθηκαν να δηλωθούν.  

Στοχοποιούνται, λοιπόν, τα αδήλωτα εισοδήματα που σχετίζονται με την φορολογία εισοδήματος τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων. Τέτοια εισοδήματα μπορεί να είναι τόκοι και μερίσματα που έχουν πιστωθεί σε αλλοδαπούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα οποία δεν έχουν δηλωθεί κατά το φορολογικό έτος που αφορούν, αδήλωτα μισθώματα, εικονικά έσοδα ή έξοδα νομικών προσώπων κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορολογούμενοι που τυχόν κινδυνεύουν να μπουν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών, πρέπει να διακριβώσουν την ύπαρξη τυχόν αδήλωτων εισοδημάτων  και εφόσον υπάρχουν τέτοια να προβούν στην υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων προτού εκδοθούν σε βάρος τους σημειώματα ελέγχου ή καταλογιστικές πράξεις. 

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή