Υποθέσεις φοροδιαφυγής που θα ελεγχθούν εντός του 2023

Υποθέσεις φοροδιαφυγής που θα ελεγχθούν εντός του 2023

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2023, πρόκειται να διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), εντός του έτους, τουλάχιστον 900 έλεγχοι σχετικοί με υποθέσεις φοροδιαφυγής. Διευκρινιστικές οδηγίες δόθηκαν με την υπ’ αριθ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1107725 ΕΞ 2022 απόφαση της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με  την με αριθ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1025018 ΕΞ 2023 απόφαση της ίδιας ως άνω Αρχής που εκδόθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2023. 

 

Υποθέσεις φοροδιαφυγής που θα προτεραιοποιηθούν για έλεγχο:

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω έλεγχοι θα διεξαχθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Ηρακλείου (Κρήτης).

Συγκεκριμένα, οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν είναι οι εξής:

1η ομάδα: 150 υποθέσεις σχετικές με απάτη ΦΠΑ. Οι ελεγχόμενοι θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

2η ομάδα: 470 υποθέσεις σχετικές με φορολογία εισοδήματος, παρακρατούμενους & επιρριπτόμενους φόρους, Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης,

  • Κατόπιν ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών,
  • Κατόπιν επεξεργασίας κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων,
  • Κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.α.

Οι έλεγχοι θα αφορούν σε φυσικά πρόσωπα με κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (που δεν συνάδουν με τις φορολογικές τους δηλώσεις) και κάθε είδους επιχείρηση. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν σε εκκρεμείς υποθέσεις των ΥΕΔΔΕ που έχουν ήδη καταγραφεί κατά τις 30/10/2022 και θα ελεγχθούν ανάλογα με την σειρά προτεραιότητας που έχουν λάβει βάσει της κατάταξης που έχουν λάβει από το αντικειμενικό σύστημα αντικειμενικής μοριοδότησης και αξιολόγησης της ΑΑΔΕ.

Οι ανωτέρω έλεγχοι θα διενεργηθούν για χρήσεις 2012 έως και την τρέχουσα.

3η ομάδα: 105 υποθέσεις σχετικές με υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος με νέα/συμπληρωματικά στοιχεία και δεδομένα. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις θα είναι κάθε είδους επιχείρηση και φυσικό πρόσωπο που είχε τελέσει στο παρελθόν φοροδιαφυγή κατόπιν σχετικού ελέγχου.

4η ομάδα: 170 υποθέσεις σχετικές με φορολογία εισοδήματος που προκύπτουν από έρευνες στο ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business). Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις θα είναι αυτές που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, τις πλατφόρμες διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διανομής (π.χ. Airbnb, Booking)

 

Λοιπές υποθέσεις που θα ελεγχθούν:

Εκτός από τους παραπάνω ελέγχους, οι ΥΕΔΔΕ προβλέπεται να διενεργήσουν έλεγχο και στις παρακάτω υποθέσεις:  

  1. Υποθέσεις που προκύπτουν κατόπιν έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας.
  2. Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ειδική έκθεση ταυτόχρονων ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
  3. Έρευνες κατόπιν εντολής του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργειών (ΓΔΦΛ).
  4. Έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή των ΥΕΔΔΕ σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσιών.
  5. Έρευνες για τις οποίες έχει διαβιβαστεί ειδική έκθεση ελέγχου λήψης διασφαλιστικών μέτρων καθώς και έρευνες για τις οποίες έχει διαβιβαστεί έγγραφο για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.
  6. Οποιοσδήποτε άλλος έλεγχος προκύψει κατόπιν έρευνας εντός του έτους.

 

Οι παραπάνω υποθέσεις έχουν ανατεθεί ειδικά στην ΥΕΔΔΕ καθώς η Υπηρεσία αυτή έχει συσταθεί για τον εντοπισμό φυσικών και νομικών προσώπων για τα οποία υπάρχει η υποψία ή η πληροφορία ανάμιξής τους σε εκούσια φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή, με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής φοροδοτικής τους ικανότητας. Σε συνέχεια των ελέγχων των ΥΕΔΔΕ, αποστέλλονται εκθέσεις ελέγχου στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με σκοπό την έκδοση της σχετικής καταλογιστικής πράξης.  

 

 

 

 

* Η TaxExperts παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης φορολογικών ελέγχων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας του γραφείου μας (+210 7245724-5).  

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή