Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή

Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή

Εισαγωγή

Στις 13/05/2015 δόθηκε στη δημοσιότητα η ΠΟΛ. 1104 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την επιστροφή ΦΠΑ λόγω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, αρχής γενομένης από 01/01/2014.    

 

Εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις

Στην περίπτωση των εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει τελικά πιστωτικό υπόλοιπο, η οφειλή διαγράφεται και το μερικά ή ολικά καταβληθέν ποσό της αρχικής χρεωστικής δήλωσης επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Ως προς το διαδικαστικό σκέλος, ο υποκείμενος στο φόρο οφείλει να συμπληρώσει τον κωδικό 503 του εντύπου Φ2 από 01/04/2015 και έπειτα, ή για προγενέστερες περιόδους να υποβάλλει σχετική αίτηση για τη διαγραφή, όπως στο Παράρτημα της ΠΟΛ. 1104/2015. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση, το πιστωτικό υπόλοιπο δεν μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση. Εν συνεχεία, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), αφού πραγματοποιήσει την εκκαθάριση, εκδίδει απόφαση και Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), με ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης. Τα Α.Φ.ΕΚ., αποστέλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι διακρίνονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

  • Α.Φ.ΕΚ. διαγραφής, δηλαδή μείωση του αρχικά βεβαιωθέντος φόρου.
  • Α.Φ.ΕΚ. διαγραφής και επιστροφής ή μόνο επιστροφής.
  • Α.Φ.ΕΚ. φορολογουμένων σε καθεστώς ρύθμισης.

Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης, η οφειλή που έχει δημιουργηθεί καταβάλλεται στο σύνολό της και το πιστωτικό υπόλοιπο της τροποποιητικής δήλωσης μπορεί να μεταφερθεί για έκπτωση στην επόμενη περίοδο.

 

Τροποποιητικές δηλώσεις από 01/01/2014

Αναφορικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις που είχαν υποβληθεί βάσει της ΠΟΛ. 1107/2014 και εκκρεμούν, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να υποβάλουν έντυπη αίτηση στην Δ.Ο.Υ. για την διαγραφή της οφειλής κατά το μέρος που αυτή δεν έχει καταβληθεί, ή την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, εφόσον το εν λόγω ποσό δεν έχει μεταφερθεί προς έκπτωση σε επόμενη περίοδο.

Επιπρόσθετα, το ποσό της προσαύξησης 2% που βεβαιώθηκε χωρίς να οφείλεται για τις εμπρόθεσμες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν από 1.1.2014, διαγράφεται και επιστρέφεται κατά περίπτωση άμεσα, με την έκδοση της Απόφασης και του Α.Φ.ΕΚ.

 

Συμπεράσματα

Η παρούσα ΠΟΛ. 1104/2015, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην άμεση επίλυση ζητημάτων αναφορικά με την εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ και την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών. Επίσης, διευθετούνται οι εκκρεμείς δηλώσεις που είχαν κατατεθεί κατά τα προβλεπόμενα στην ΠΟΛ. 1107/2014, με αποτέλεσμα την ορθότερη φορολογική απεικόνισης των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων.    

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή