Διευκρινίσεις αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις και τις άδειες παραμονής

Διευκρινίσεις αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις και τις άδειες παραμονής

Πρόσφατα, δόθηκε στη δημοσιότητα η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμόν 53969/2014/22.10.2014 των Υφυπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται άδεια διαμονής κατά την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων.

 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης και αριθμός στελεχών

 

Βάσει του άρθρου 1 της Απόφασης, το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ορίστηκε στα 250.000€. Επίσης, αν το ύψος της επένδυσης υπερβαίνει τις 300.000€, άδεια διαμονής δικαιούται και ένας αριθμός στελεχών, που είναι ανάλογος του ύψους της επένδυσης, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

 

Ύψος επένδυσης για το σύνολο των επενδυτών

Ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών της παρ 2 του άρθρου 1 της παρούσας (στελέχη)

έως 300.000

0

300.001 – 1.000.000

1

1.000.001 – 3.000.000

2

3.000.001 – 5.000.000

3

5.000.001 – 10.000.000

4

10.000.001− 15.000.000

5

15.000.001 – 20.000.000

6

20.000.001 – 25.000.000

7

25.000.001 – 30.000.000

8

30.000.001 – 40.000.000

9

Άνω των 40.000.000

10

 

Υποβολή αίτησης και απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Η αρμόδια προξενική αρχή του τόπου διαμονής των επενδυτών, οφείλει να μεταβιβάσει στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης ένα πλήρη φάκελος ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α.  Συνοπτική παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου  η οποία θα εμπεριέχει:

- Τα στοιχεία του υπό σύσταση φορέα (Επωνυμία, Νομική Μορφή, Μετοχική/ Εταιρική Σύνθεση)

- Τον τόπο εγκατάστασης.  

- Το ύψος της επένδυσης και το χρηματοδοτικό σχήμα.  

- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης.  

- Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα για τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας της επένδυσης (προβλέψεις βιωσιμότητας και ταμειακές ροές)  

- Το συνολικό αριθμό θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη λειτουργία της επένδυσης  

Β.  Στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών (επενδυτές και στελέχη), για τους οποίους ζητείται άδεια εισόδου ή διαμονής και ειδικότερα για κάθε άτομο:  

- Στοιχεία ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο, Υπηκοότητα και Στοιχεία Διαβατηρίου) και σύντομο βιογραφικό σημείωμα  

 - Ιδιότητα του ατόμου και αντικείμενο που θα αναλάβει σε σχέση με την επένδυση.  

- Προβλεπόμενος χρόνος εισόδου και παραμονής, ο οποίος συναρτάται με τα στάδια υλοποίησης της επένδυσης. 

Γ.  Τεκμηρίωση της δυνατότητας του επενδυτικού φορέα για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων της επένδυσης (κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία κινητών αξιών κτλ.).

 Η Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης, αφού εξετάζει το φάκελο της αίτησης, διαβιβάζει την εισήγησή της στην αρμόδια Προξενική Αρχή.

 

Άδειες διαμονής

 

Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου, υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα σχετικά δικαιολογητικά ορίζονται στην κοινή απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014.

 

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδυτές οφείλουν να γνωστοποιούν στην Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Εξωτερικών τυχόν μεταβολές που παρατηρήθηκαν στην εξέλιξη της επένδυσης σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Επίσης, απαραίτητη είναι η υποβολή Δελτίου Υλοποίησης – Λειτουργίας της επένδυσης το πρώτο δίμηνο κάθε έτους στην προαναφερθείσα Υπηρεσία. 

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή