Φοροτεχνικός χειρισμός των παροχών σε είδος

Φοροτεχνικός χειρισμός των παροχών σε είδος

Στις 6 Οκτωβρίου δόθηκε στη δημοσιότητα η ΠΟΛ 1219, με θέμα τη φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος από τις επιχειρήσεις προς τους εργαζόμενους και τα συγγενικά πρόσωπα αυτών.

Αναλυτικότερα, οι παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος συνυπολογίζονται (προστίθενται) στο εισόδημα του, εφόσον η αγοραία αξία τους υπερβαίνει τα 300€ ανά φορολογικό έτος. Σημειώνεται ότι η αγοραία αξία προκύπτει από τα δικαιολογητικά που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του εργοδότη.

Ενδεικτικά, παροχές σε είδος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, αποτελούν τα ακόλουθα:

- Οι χορηγούμενες δωροεπιταγές και διατακτικές για αγορά αγαθών.

- Η χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών και εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για κάλυψη προσωπικών και όχι εταιρικών αναγκών.

- Το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές, μέλη διοίκησης και συνταξιούχους των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας, ύδρευσης, παροχής αερίου, συνδρομητικών υπηρεσιών κτλ.

- Πληρωμές σχολείων, φροντιστηρίων, βρεφονηπιακών σταθμών κτλ.

 

Παραχώρηση εταιρικού οχήματος

 

Βάσει της παρ. 2 του αρ. 13 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), ως παροχή σε είδος θεωρείται επίσης η αξία παραχώρησης εταιρικού οχήματος σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα του φορολογικού έτους.  Η αξία υπολογίζεται στο 30% του κόστους των:

- Αποσβέσεων.

- Τελών κυκλοφορίας.

- Επισκευών - συντηρήσεων και

- Μίσθωσης ή χρηματοδότησης.

Από την ανωτέρω περίπτωση εξαιρούνται τα αυτοκίνητα που παρέχονται σε πωλητές, τεχνικούς, αυτοκίνητα δοκιμών ή μεταφοράς προσωπικού καθώς και αυτοκίνητα ξενοδοχειακών ή αεροπορικών εταιρειών (πίστας).

 

Χορήγηση δανείου

 

Η χορήγηση δανείου, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας, προς εργαζόμενο, μέτοχο ή εταίρο, αποτελεί παροχή σε είδος και η ωφέλεια αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ των τόκων βάσει του μέσου επιτοκίου της αγοράς (βλ. ΠΟΛ 1034/30-01-2014) και των πραγματικά καταβληθέντων τόκων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία ως παροχή σε είδος λαμβάνεται το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου. Τονίζεται επίσης ότι θεωρείται δάνειο η προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών.

 

Δικαιώματα απόκτησης μετοχών (stock options)

 

Η αξία από την παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης ή μεταβίβασης και όχι κατά το χρόνο χορήγησης. Η αποτίμηση υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο και της τιμής διάθεσής του δικαιώματος (παρ. 4 του άρθρου 13 του ΚΦΕ). 

 

Παραχώρηση κατοικίας

 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, στην περίπτωση παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο, μέτοχο ή εταίρο, η παροχή σε είδος υπολογίζεται στο σύνολο του μισθώματος που καταβάλλεται απευθείας από την επιχείρηση στον εκμισθωτή. Αν η κατοικία αποτελεί ιδιοκτησία του εργοδότη, η παροχή σε είδος αποτιμάται στο 3% της αντικειμενικής αξίας σε ετήσια βάση.

 

Οι λογιστές των εταιρειών ή οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης της μισθοδοσίας οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο φορολογικό χειρισμό των παροχών σε είδος και να συμπεριλάβουν τις εν λόγω πρόσθετες αμοιβές στις βεβαιώσεις αποδοχών. Σε αρκετές σύνθετες περιπτώσεις, η λήψη συμβουλών από εξωτερικούς συνεργάτες – φοροτεχνικούς θεωρείται ενδεδειγμένη.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή