Οικειοθελής παροχή των ναυτιλιακών εταιρειών για τα έτη 2014 - 2017

Οικειοθελής παροχή των ναυτιλιακών εταιρειών για τα έτη 2014 - 2017

Με το άρθρο 42 του ν. 4301/2014, κυρώθηκε το συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, αναφορικά με την επιθυμία της δεύτερης να συμβάλει οικονομικά στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. 

Αναλυτικότερα, η συμφωνία αφορά πλοία με ελληνική σημαία ή πλοία που τελούν υπό ξένη σημαία αλλά η διαχείριση τους γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, βάσει του ν. 27/1975. Η οικειοθελής παροχή ανέρχεται στο τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση. Το ποσό της παροχής καταβάλλεται σε ετήσια βάση και το μέτρο αναμένεται να ισχύσει για τέσσερα έτη.

Αναφορικά με το διαδικαστικό σκέλος το οποίο καθορίζεται με την ΠΟΛ 1222/10-10-2014, για τον υπολογισμό και την καταβολή της οικειοθελούς παροχής, οι ναυτιλιακές εταιρείες υποβάλλουν εις διπλούν στη Φορολογική Διοίκηση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου εκάστου έτους «Δήλωση Απόδοσης Οικειοθελούς Παροχής της Ναυτιλιακής Κοινότητας». Σημειώνεται ότι για τα πλοία υπό ελληνική και ξένη σημαία με την ανωτέρω δήλωση, προσκομίζονται επίσης αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας πλοίων του προηγούμενου φορολογικού έτους. 

Για την καταβολή εκδίδεται ταυτότητα οφειλής από τη Δ.Ο.Υ. Πλοίων και πρέπει να διενεργείται μέχρι το τέλος Ιουνίου του κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2014, η υποβολή των δηλώσεων και η καταβολή του φόρου θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31/10/2014.

Κλείνοντας, οι πλοιοκτήτες και οι διαχειρίστριες εταιρείες οφείλουν να εντάξουν στον οικονομικό – φορολογικό προγραμματισμό τους την οικειοθελή παροχή για την ενίσχυση των δημοσιονομικών εσόδων της Ελλάδας. Επίσης, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις προθεσμίες υποβολής των σχετικών δηλώσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών.   

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή