Νορβηγία

Νορβηγία

Εμπορικό και Επιχειρηματικό περιβάλλον

Η Νορβηγία είναι μία από τις τέσσερις σκανδιναβικές χώρες και βρίσκεται στην Βόρεια Ευρώπη, ενώ συνορεύει με τη νορβηγική και τη Βόρεια Θάλασσα. Αν και έχει μικρό πληθυσμό (περί τους τα 4,67 εκατομμύρια κατοίκους), εν τούτοις είναι από τις πλουσιότερες χώρες, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ $ 58,600 το 2009. 

Η νορβηγική αγορά προσφέρει ευκαιρίες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες λιανικής πώλησης, όπως και για τους κατασκευαστές. Αρκετοί τομείς της εγχώριας οικονομίας είναι ανεπτυγμένοι, όπως η εξόρυξη φυσικών πόρων, πετρελαίου, φυσικού αερίου, το ξύλο και τα μέταλλα. Καθίσταται έτσι μια βιομηχανική χώρα με ανοικτή οικονομία και εξαγωγικό προσανατολισμό, στοχεύοντας στην υψηλή κατάταξη βάσει βιοτικού επιπέδου, προσδόκιμου ζωής και προτύπων στέγασης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του IMF, η χώρα το 2011 παρουσίασε ανάπτυξη της τάξεως του 1.7 %, το 2012 1,8%, ενώ και για το 2013 προβλέπεται ετήσια ανάπτυξη ύψους 2.0%. Σύμφωνα δε με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατατάσσεται στην 6η θέση ανάμεσα σε 185 χώρες από όλο τον κόσμο.

Το υψηλό επίπεδο του υλικού πλούτου οφείλεται εν μέρει στην αφθονία φυσικών πόρων, και εν μέρει στην ένταξη της Νορβηγίας στην εκβιομηχάνιση της Δυτικής Ευρώπης, ως αποτέλεσμα της εγγύτητάς της προς τις μεγάλες αγορές. 

Η Νορβηγία έχει εφαρμόσει ενεργά τα μέτρα αναδιάρθρωσης που απαιτούνται για την επίτευξη της οικονομικής της ανάπτυξης. Το εκτεταμένο εμπόριο και οι διασυνοριακές επαφές με άλλες χώρες έχουν προσδώσει στη νορβηγική βιομηχανία μια γερή βάση πάνω στην οποία μπορεί να αναπτύξει μια προηγμένη οικονομία.

Οι υψηλές επενδύσεις σε εξοπλισμό παραγωγής, η βελτίωση και επέκταση της εκπαίδευσης, καθώς και οι τεχνικές και οργανωτικές γνώσεις στον τομέα της βιομηχανίας και της δημόσιας διοίκησης έχουν συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, η Νορβηγία ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ1 ) και το επενδυτικό κλίμα στην χώρα είναι πολύ θετικό. Μετά από μια επιβράδυνση κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας ύφεσης, οι εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων αυξήθηκαν και πάλι το 2010, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί. 

Αν και η Νορβηγία έχει μικρή εγχώρια αγορά, εν τούτοις διαθέτει πολλά περιουσιακά στοιχεία, όπως η γεωγραφική θέση, ευνοημένους δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα εξειδικευμένο και πολύγλωσσο εργατικό δυναμικό αλλά και πλούσιους πόρους ενέργειας.

Συγκεκριμένα, το τέλος του 2010, το απόθεμα των ξένων άμεσων επενδύσεων στη Νορβηγία ανήλθε σε 1.007 ΝΟΚ δισ. ευρώ, το οποίο ήταν αύξηση κατά 15% από το 2009, ενώ οι νορβηγικές άμεσες ξένες επενδύσεις στο εξωτερικό ανήλθαν στο 1.131 ΝΟΚ δισ. ευρώ, ποσό το οποίο παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 15%.

Φορολογικό σύστημα

Τα μέσα είσπραξης φορολογικών εσόδων των νορβηγικών φορολογικών αρχών έως πρόσφατα, ήταν περιορισμένα, και εστίαζαν κυρίως στις ενδοεταιρικές υπηρεσίες και στην χρηματοδότηση εργασιών. Ωστόσο, αυτό έχει αλλάξει σημαντικά τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης, καθώς έχει γίνει όλο και περισσότερο το επίκεντρο της προσοχής των εσόδων, όπως και τα ζητήματα έλλειψης των αναγκαίων μέσων, τα οποία έχουν επίσης αντιμετωπιστεί με εκτεταμένες προσλήψεις και επένδυση στη γνώση.

Ειδικότερα, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη  νορβηγική νομοθεσία περί εταιρειών, και είναι εγγεγραμμένες στο εταιρικό μητρώο της Νορβηγίας θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι στη Νορβηγία και φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους στη Νορβηγία. Αν η διοίκηση μας εταιρείας, σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου / διευθυντών εκτελείται εκτός Νορβηγίας, τότε η κατοικία στη Νορβηγία για φορολογικούς σκοπούς μπορεί να παύσει και η εταιρεία μπορεί να υπόκειται σε φορολογία κατά την ‘‘έξοδό’’ της. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να καθοριστεί αν η φορολογική κατοικία μιας εταιρείας έχει μεταφερθεί (π.χ. άλλες λειτουργίες διαχείρισης κ.α. στη Νορβηγία). Οι αλλοδαπές εταιρείες θεωρούνται ως κάτοικοι Νορβηγίας, αν η έδρα της πραγματικής διοίκησής τους βρίσκεται στη Νορβηγία. Η έδρα της πραγματικής διοίκησης θεωρείται, για παράδειγμα, ότι βρίσκεται στη Νορβηγία, αν το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του στην Νορβηγία.

Εάν μια ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος της Νορβηγίας, κατά τα ανωτέρω, είναι υπόχρεη στη Νορβηγία σε εταιρικό φόρο με συντελεστή 28%. Κατά γενικό κανόνα, το εισόδημα φορολογείται όταν το δικαίωμα προς είσπραξη των εσόδων γεννάται και οι δαπάνες θεωρούνται ως εκπιπτόμενες όταν η υποχρέωση για την κάλυψη των δαπανών προκύπτει. Η πραγματική καταβολή – πληρωμή δεν ασκεί επιρροή σε γενικές γραμμές.

Όσον αφορά στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων πρέπει να σημειωθεί ότι εταιρείες των οποίων το αντικείμενο δραστηριότητας σχετίζεται με το πετρέλαιο, με την υδροηλεκτρική ενέργεια και με τη ναυτιλία (φορολογία πλοίων με βάση την χωρητικότητα) απολαμβάνουν ειδικών καθεστώτων φορολογίας, όπως προβλέπεται από τη νορβηγική φορολογική νομοθεσία.

Αναφορικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος των εταιρειών, τα κεφαλαιακά κέρδη που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας εταιρείας σχεδόν πάντα θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδημα. Τα κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγές επί ακινήτων φορολογούνται, ανεξάρτητα από το αν αυτά πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας. Οι ζημίες από κεφαλαιακά κέρδη μπορούν να συμψηφίζονται με τα λοιπά εισοδήματα του φορολογουμένου. Επίσης, η υπεραξία από σχετιζόμενες και μη με επιχειρήσεις κινητές αξίες, κατ 'αρχήν, φορολογούνται. Σε γενικές γραμμές, οι τυχόν υπεραξίες από ομόλογα κατά τη λήξη τους θεωρείται ως φορολογητέο εισόδημα. Αντίστοιχα, οι πραγματοποιηθείσες ζημίες μπορούν να εκπίπτουν.

Σύμφωνα με τους κανόνες περί φορολογικής απαλλαγής για τα μερίσματα, οι μέτοχοι-εταιρείες  γενικά  απαλλάσσονται από τον φόρο επί των μερισμάτων και των κεφαλαιακών κερδών για συγκεκριμένες μετοχές (qualifying shares) και επί των παραγώγων τα οποία σχετίζονται με τις συγκεκριμένες αυτές μετοχές. Αντίστοιχα, οι ζημίες που προκύπτουν από μετοχές σε γενικές γραμμές, δεν εκπίπτουν, ενώ όλες οι λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με απαλλασσόμενο εισόδημα από μετοχές είναι πλήρως εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας. 

Για να περιοριστεί το όφελος αυτών των εκπτώσεων, η φορολογική απαλλαγή παρέχεται, με ορισμένες εξαιρέσεις και περιορίζεται στο 97% για μέρισμα που λαμβάνεται, και το υπόλοιπο 3% είναι φορολογητέο για τους Νορβηγούς εταιρικούς μετόχους (με 0,84% πραγματικό φορολογικό συντελεστή). Το 3% του φορολογητέου εισοδήματος υπολογίζεται επί των μερισμάτων.

Διανομές μερισμάτων εντός ομίλου επιχειρήσεων (η τελική μητρική εταιρεία κατέχει άμεσα ή έμμεσα πάνω από το 90% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) είναι πλήρως αφορολόγητες. Επιπλέον, η ανωτέρω μέθοδος φορολογικής απαλλαγής εφαρμόζεται σε ορισμένες διανομές από προσωπικές εταιρείες και υπό ορισμένες προϋποθέσεις από αλλοδαπές εταιρείες με φορολογητέα δραστηριότητα στη Νορβηγία (3% του φορολογητέου εισοδήματος με συντελεστή 28%).

Πρέπει να σημειωθεί ότι μια επένδυση σε μια εταιρεία εγκατεστημένη σε χώρα του ΕΟΧ με χαμηλή φορολογία πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με την ουσία της επένδυσης ώστε να δικαιούται φορολογικής απαλλαγής σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ωστόσο, για τις επενδύσεις εκτός του ΕΟΧ, η απαλλαγή ισχύει μόνο αν ο μέτοχος κατέχει το 10% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της αλλοδαπής εταιρείας για μια συνεχή περίοδο δύο ετών ή και περισσότερο. Για να είναι σε θέση να εκπέσει τις ζημίες από ρευστοποίηση των συμμετοχών της εκτός του ΕΟΧ, η εταιρεία-μέτοχος και / ή ένα συνδεδεμένο μέρος είναι δυνατόν να μην κατέχουν το 10% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της αλλοδαπής εταιρείας σε μια περίοδο δύο ετών πριν από την υλοποίηση. Για τα μερίσματα, η περίοδος διακράτησης των δύο ετών δεν είναι απαραίτητο να συντρέχει όταν τα μερίσματα διανέμονται, αλλά μπορεί επίσης να επιτευχθεί μετά την ημερομηνία διανομής του μερίσματος. Επίσης, συμμετοχές σε χώρες με χαμηλή φορολογία εκτός του ΕΟΧ δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την φορολογική απαλλαγή των ανωτέρω κανόνων.

Σχετικά με το εισόδημα από τόκους, αυτό υπόκειται γενικά σε φόρο όταν αυτό προκύπτει.

Η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας επιτρέπεται και με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων, με τη φθίνουσα μέθοδο, υποχρεωτικά. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό του ποσού της επιτρεπόμενης φορολογικής απόσβεσης: 1) για ορισμένα είδη περιουσιακών στοιχείων, τα καθορισμένα  μέγιστα ποσοστά απόσβεσης καθορίζονται στη νομοθεσία. Οι συγκεκριμένες τιμές καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και υπεραξίας. Αυτά κυμαίνονται από 2% μέχρι 30%, και δεν προορίζονται να επιτρέπουν τη δημιουργία αποθεματικού και 2) για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν καλύπτονται από τους ειδικούς κανόνες, οι γενικοί κανόνες επιτρέπουν την αφαίρεση του κόστους απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια ζωής του.Με την ίδια μέθοδο (φθίνουσα) μπορεί να αποσβέννυται και η υπεραξία με ετήσιο συντελεστή 20%.

Επιπρόσθετα, τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης μιας εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έξοδα επιβαρύνουν τη ίδια εταιρεία η οποία προτίθεται να εκπέσει αυτά τα έξοδα. Οι προβλέψεις από επισφαλείς απαιτήσεις εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας στον βαθμό που αυτές χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως. 

Περαιτέρω, οι τόκοι των δανείων γενικά εκπίπτουν. Η φορολογική νομοθεσία της Νορβηγίας δεν διακρίνει μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών τόκων. Όμως, οι δαπάνες και ζημίες που σχετίζονται με τόκους οι οποίοι βάσει μιας Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) δεν φορολογούνται στη Νορβηγία, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας. 

Επίσης, οι ζημίες μιας εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις χωρίς χρονικούς περιορισμούς και στην περίπτωση εταιρείας της οποίας η λειτουργία παύει, οι ζημίες είναι δυνατόν να μεταφέρονται στις δύο προηγούμενες χρήσεις από αυτήν κατά την οποία οι ζημίες προέκυψαν.

Η Νορβηγική φορολογική νομοθεσία δεν επιτρέπει την ομαδική φορολόγηση των εταιρειών (group taxation), δηλ. ενοποιημένη φορολόγηση σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων. Παρά ταύτα, έχει υιοθετήσει κανόνες για τις ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer pricing rules) οι οποίες κάνουν αναφορά στις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με αυτούς, κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Επίσης, έχει υιοθετήσει κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (CFC rules), σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες των οποίων τα αδιανέμητα κέρδη των εταιρειών αυτών που είναι εγκατεστημένες σε προνομιακά φορολογικά κράτη με πραγματικό εταιρικό συντελεστή περίπου 18,5% (2/3 του εταιρικού φορολογικού συντελεστή) και κάτω μπορούν να φορολογούνται στη Νορβηγία ως τεκμαρτή διανομή μερίσματος σε φορολογικούς κατοίκους της Νορβηγία, υπό τη συνδρομή και άλλων προϋποθέσεων. Τέλος, δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την υποκεφαλαιοδότηση των εταιρειών, όμως εάν το εισόδημα μιας θυγατρικής εταιρείας εγκατεστημένης στη Νορβηγία μειώνεται λόγω της εταιρικής της σχέσης με άλλη αλλοδαπή εταιρεία είναι δυνατόν να γίνονται φορολογικές προσαρμογές, σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

Η Νορβηγία δεν επιβάλλει φόρο παρακράτησης σχετικά με τις πληρωμές των δικαιωμάτων και τόκων, εκτός των τόκων που προέρχονται από πρωτογενή πιστοποιητικά κεφαλαίου. Ο νορβηγικός συντελεστής παρακράτησης φόρου 25% μπορεί να μειωθεί είτε με τους ειδικούς κανόνες περί φορολογικής απαλλαγής για τα μερίσματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω είτε βάσει κάποιας ΣΑΔΦ. Για να δικαιούται της ειδικής φορολογικής απαλλαγής, ο δικαιούχος των μερισμάτων θα πρέπει να είναι μια εταιρεία κάτοικος σε μια χώρα του ΕΟΧ και, επίσης, να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με την ουσία της επένδυσης.

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Σε σχέση με την ατομική φορολόγηση, οι κάτοικοι της χώρας υπόκεινται σε φορολόγηση για το παγκόσμιο εισόδημά τους και για τα κεφαλαιακά κέρδη. Ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται σε φορολογητέα καθαρά έσοδα, που είναι το ακαθάριστο εισόδημα αφαιρουμένων των επιτρεπομένων εκπτώσεων. Επιπλέον, πρόσθετος φόρος επιβάλλεται στο ακαθάριστο εισόδημα πάνω από ένα ορισμένο ποσό. Όλες οι δαπάνες για την απόκτηση και την εξασφάλιση του εισοδήματος εκπίπτουν. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες μπορούν να επιλέξουν να διεκδικήσουν τη λεγόμενη ελάχιστη έκπτωση και όχι την μέθοδο των αναλυτικών εξόδων.(Η έκπτωσηανέρχεται στο 40% της φορολογικής βάσης με μέγιστο όριο τα 81.300 ΝΟΚ και ελάχιστο όριο τα 4.000 ΝΟΚ.). Τα εκπεστέα εισοδήματα περιλαμβάνουν ορισμένες πληρωμές εξαιτίας της καταγγελίας σύμβασης εργασίας από εργοδότες, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας καθώς και οποιεσδήποτε πληρωμές των 1.000 ΝΟΚ ή λιγότερο.

Φορολογικοί Συντελεστές 

ΦΟΡΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Φ.Π.Α

0 / 8 / 15 / 25

Εταιρικός Φόρος

27

Φόρος Φυσικών Προσώπων

27

Κεφαλαιακά  κέρδη

27

Μερίσματα

0 / 25

Δικαιώματα

0

Τόκοι

0

Ασφαλιστικές εισφορές

14,1 περίπου για τον εργοδότη, 7,8 για τον εργαζόμενο και 11 για αυτοαπασχολούμενους

Διεθνή Λογιστικά πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι απαραίτητα για την σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και για ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Από το 2011 είναι απαραίτητα και για τα νομικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν θυγατρικές. Τα ΔΛΠ είναι προαιρετικά για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα, όλες οι αλλοδαπές εισηγμένες εταιρείες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ΔΛΠ. Μια επιχείρηση από τρίτη χώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα λογιστικά πρότυπα GAAP-US, ή τα GAAP – Japanese, τα οποία είναι παρόμοια με τα ΔΛΠ – EU.

Επίσης, οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο εμπορικό μητρώο μίας/περισσότερων χωρών και είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Όσλο, πρέπει να εξετάζουν αν αυτή η χώρα έχει επιπλέον αυστηρές δεσμεύσεις πέραν της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη Διαφάνεια.

Τα ΔΛΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απαγορεύονται.

Ως επί το πλείστον, τα τοπικά λογιστικά πρότυπα GAAP της Νορβηγίας παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με τα ΔΛΠ και αποφεύγονται έτσι οι μεγάλες διαφοροποιήσεις από τις διατάξεις των ευρωπαϊκών ΔΛΠ. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος επίσημος προγραμματισμός για ενσωμάτωση των ΔΛΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με το Βασίλειο της Νορβηγίας Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 1988 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1924/1991. Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. 

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Νορβηγίας και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από τη Νορβηγία  προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 0% / 20%  
Τόκοι: 0%
Δικαιώματα: 0%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Νορβηγία 
Μερίσματα: 0% / 10% 
Τόκοι: 8% / 10%
Δικαιώματα: 8% / 10%

Συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης, αλλά και επιδόματα που προκύπτουν στο κράτος της Νορβηγίας, καθώς και συντάξεις και άλλες πληρωμές του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Κράτους της Νορβηγίας φορολογούνται και στα δύο κράτη.

Η Νορβηγία ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς2  .

Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής3 . Περαιτέρω, όσα φυσικά πρόσωπα θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Νορβηγία μπορούν να το πράξουν ΧΩΡΙΣ να εξετάζονται οι προϋποθέσεις4  του άρθρου 76 του ΚΦΕ.

Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι Νορβηγικές φορολογικές αρχές. 

Βασικές μορφές επιχειρήσεων

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται: η ανώνυμη εταιρεία - allmennaksjeselskap (ASA), η  εταιρεία περιορισμένης ευθύνης - aksjeselskap (AS), το υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας ή των εταιρειών - Filial AV-utenlandsk aksjeselskap, η ομόρρυθμη - Ansvarlig selskap (Ans),η ετερόρρυθμη - Kommandittselskap (Κ/Ν), η κοινή επιχείρηση – Samarbeidsavtale,   η ατομική επιχείρηση - Selvstendig firma naeringsdrivende και οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις – Samvirkeforetak.

Νόμισμα

Το νόμισμα της Νορβηγίας είναι η Νορβηγική Κορώνα (κωδικός NOK).
Ισοτιμία:  1 EUR = 7.44 NOK (Μάρτιος 2013)

 

Εγχώριες τράπεζες

Μερικές από τις εγχώριες τράπεζες της Νορβηγίας είναι οι: Banks in Norway, Svenska Handelsbanken, Alfred Berg Norway, Andebu Sparebank, Askim Sparebank, Aurland Sparebank, Aurskog Spareban Banks in Norway, Svenska Handelsbanken, Bamble & Langesund Sparebank, Berg Sparebank, Birkenes Sparebank , Blaker Sparebank, BNbank, BNP Paribas (Oslo),  DnB Nor, Finance Norway,Sparebanken Narvik 

Χρήσιμα Links 

Υπουργείο Οικονομικών: www.regjeringen.no/en/
Επενδύσεις & Εμπόριο:  www.nortrade.com/
Επίσημη ιστοσελίδα Κυβέρνησης: www.regjeringen.no/ 

Παραπομπές

1 Βλ. Αρχείο Ορισμών: « ΑΞΕ»
2 Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012.
3 Βλ. Aρχείο ορισμών: «Πραγματική Συναλλαγή».
4 Βλ. Αρχείο Ορισμών:«Προϋποθέσεις Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας»

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ