Ολλανδία

Ολλανδία

Εμπορικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Οι Κάτω Χώρες (στα Ολλανδικά: Nederland) ή Ολλανδία είναι το ευρωπαϊκό τμήμα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (Ολλανδικά: Koninkrijk der Nederlanden). Το πολίτευμά της είναι Κοινοβουλευτική Δημοκρατία με συνταγματικό μονάρχη. Στο βασίλειο ανήκουν και η Αρούμπα, το Κουρασάο και ο Άγιος Μαρτίνος (πρώην μέρη των Ολλανδικών Αντίλλων). Η χώρα βρίσκεται στην βορειοδυτική Ευρώπη και περιβάλλεται από τη Βόρεια Θάλασσα, το Βέλγιο και την Γερμανία, και έχει πληθυσμό περί τους 16.780.000 κατοίκους.

Η Ολλανδία κατέχει μια προηγμένη οικονομία, η οποία συνίσταται στο υψηλό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αλλά και στο δίκαιο αναδιανεμητικό σύστημα. Καθώς οι εξαγωγές – εισαγωγές αποτελούν το 60% του ονομαστικού ΑΕΠ, καθίσταται σαφές ότι η ζωτική δύναμη της χώρας είναι το διεθνές εμπόριο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του IMF, η ανάπτυξη ανήλθε στο 1,3% το 2011,  στο 0,5% για το 2012, ενώ για το 2013 προβλέπεται ανάπτυξη της τάξεως του 0,8%. Επίσης, βάσει της ετήσιας έρευνας  Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατατάσσεται στην 31η θέση ανάμεσα σε 185 χώρες από όλο τον κόσμο.

Το Ρόττερνταμ αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, και έτσι η γεωγραφική θέση της χώρας αποτελεί ζωτικό σημείο του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών, αλλά και το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς, συντελεί στο να είναι η ολλανδική οικονομία μία εκ των πιο ανοικτών και εξωστρεφών του κόσμου. 

Η έλλειψη φυσικών πόρων και πρώτων υλών έχει μετατρέψει τη χώρα σε μια «οικονομία μεταποίησης», με αυτόν το κλάδο να εξαρτάται σημαντικά από     τα εισαγόμενα υλικά.

Σημαντικές εξαγωγικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν το πετρέλαιο και συναφή προϊόντα, το φυσικό αέριο, χημικά προϊόντα, πλαστικά, ηλεκτρονικά, φαρμακευτικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά, ενώ οι εισαγωγές στηρίζονται σε παρόμοια είδη πέρα από τα είδη ένδυσης, χαρτιού, και χάλυβα. 

Η Ολλανδία διαθέτει ισχυρό διεθνή προσανατολισμό αλλά και φιλελεύθερη πολιτική για τις ξένες εταιρείες επενδύσεων. Πολλές Ολλανδικές εταιρείες είναι πολυεθνικές και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Δεν υπάρχουν κανονιστικοί περιορισμοί στις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ): οι ξένες εταιρείες δύνανται να κατέχουν το 100% ολλανδικών επιχειρήσεων και επίσης, κεφάλαια, κέρδη, δικαιώματα καθώς και  τέλη επαναπατρίζονται ελεύθερα. 

Η κρατική βοήθεια προς ίδρυση επιχειρήσεων συντελείται μέσω της υλοποίησης περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης: άμεσες επιδοτήσεις, δάνεια ή και επιχορηγήσεις για τα περιβαλλοντικά και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, πριμοδοτήσεις για την απασχόληση, επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο από αναπτυσσόμενες περιφερειακές εταιρείες, ενίσχυση των εξαγωγών και χορήγηση επιδοτήσεων για την απόκτηση δανείων της ΕΕ.

Φορολογικό σύστημα

Στην Ολλανδία, η κατοικία των εταιρειών καθορίζεται από τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες της κάθε εταιρείας. Για τον καθορισμό της κατοικίας, η διοίκηση και ο έλεγχος είναι σημαντικοί παράγοντες. Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του ολλανδικού δικαίου θεωρούνται ως κάτοικοι Ολλανδίας.

Σε γενικές γραμμές, μια ολλανδική εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων για το παγκόσμιο εισόδημά της. Ωστόσο, ορισμένα έσοδα μπορούν να εξαιρεθούν ή να αποκλειστούν από τη φορολογική βάση. Οι εταιρείες (και εν γένει οι οντότητες) που δεν είναι κάτοικοι Ολλανδίας έχουν περιορισμένη φορολογική υποχρέωση σε σχέση με το εισόδημα από ολλανδικές πηγές.

Ο κανονικός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ολλανδία έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, ο κανονικός συντελεστής είναι 25%. Υπάρχουν δύο κλιμάκια εισοδήματος, με το πρώτο που προβλέπει έναν χαμηλότερο συντελεστή 20% να ισχύει για φορολογητέο εισόδημα έως 200.000 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος σημειώνονται τα κάτωθι:

Τα μερίσματα που εισπράττονται από ολλανδικές εταιρείες εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τη φορολόγηση («participation exemption») που θέτουν οι κανόνες της ολλανδικής φορολογικής νομοθεσίας. Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν ότι τα μερίσματα και τα κεφαλαιακά κέρδη που προέρχονται από θυγατρική εταιρία στην οποία συμμετέχει μια Ολλανδική εταιρία με ποσοστό πάνω από 5%, απαλλάσσονται της φορολογίας στην Ολλανδία βάσει των κανόνων της ολλανδικής φορολογικής νομοθεσίας. 

Για να εφαρμόζεται η απαλλαγή θα πρέπει να πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
-    Για τα μερίσματα/κεφαλαιακά κέρδη θα πρέπει η συμμετοχή στην θυγατρική να μην αποτελεί επένδυση χαρτοφυλακίου. Συνεπώς, εξετάζεται η πρόθεση της μητρικής εταιρίας δικαιούχου του μερίσματος/κεφαλαιακού κέρδους ( «Intention Test»).
-    Ανεξάρτητα από την πρόθεση της μητρικής εταιρείας, η απαλλαγή από τη φορολόγηση των μερισμάτων ισχύει είτε όταν το εισόδημα της θυγατρικής υπόκειται σε πραγματικό φόρο τουλάχιστον 10% είτε όταν οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου της θυγατρικής δεν υπερβαίνουν το 50% του ενεργητικού της θυγατρικής εταιρείας.

Τόκοι που λαμβάνονται από ολλανδικές εταιρείες φορολογούνται σύμφωνα με τον κανονικό εταιρικό συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (20% για εισοδήματα μέχρι 200.000 ευρώ κ 25% για εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ). Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. Παρά ταύτα, είναι δυνατή η μη αναγνώριση προς έκπτωση μέρους του καταβαλλόμενου τόκου σε κάποιες περιπτώσεις όπως π.χ. η μετατροπή του ενεργητικού της εταιρίας σε ενδοομιλικό δάνειο χωρίς εμφανή εμπορικό σκοπό. 

Επιπλέον, οι τόκοι που καταβάλλονται σε συνδεδεμένα μέρη είναι δυνατή εάν τηρείται η αναλογία δανείων προς ίδια κεφάλαια 3:1. 

Αναφορικά με την παρακράτηση φόρου, τα μερίσματα τα οποία διανέμονται σε φορολογικούς κατοίκους στην αλλοδαπή υπόκεινται σε παρακράτηση 15%, εκτός εάν προβλέπεται χαμηλότερος συντελεστής φορολόγησης από κάποια ΣΑΔΦ ή προβλέπεται απαλλαγή από την παρακράτηση από τις διατάξεις της ολλανδικής φορολογικής νομοθεσίας περί της «απαλλαγής από τη φορολόγηση μερισμάτων λόγω συμμετοχής». Βάσει της ολλανδικής φορολογικής νομοθεσίας η οποία έχει ενσωματώσει την Οδηγία Μητρικών–Θυγατρικών, δεν επιβάλλεται παρακράτηση φόρου σε μερίσματα τα οποία διανέμονται από μια θυγατρική εταιρία κάτοικο Ολλανδίας σε μητρική εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
-    Τη στιγμή της διανομής η εταιρία δικαιούχος των μερισμάτων κατέχει ή αναλαμβάνει να διατηρήσει για μια συνεχόμενη περίοδο τουλάχιστον ενός έτους άμεση συμμετοχή στη θυγατρική της, είτε ίση με το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, είτε με το 10% των δικαιωμάτων ψήφου με την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας.
-    Και οι δύο εταιρίες έχουν μία από τις μορφές που αναφέρονται στο παράρτημα της Οδηγίας και θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι των αντίστοιχων Κρατών μελών.
-    Και οι δύο εταιρίες να υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος χωρίς να δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από αυτόν.

Επίσης, δεν επιβάλλεται παρακρατούμενος φόρος επί των τόκων που καταβάλλονται σε αλλοδαπά πρόσωπα.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Φ.Π.Α

0 / 6 / 21

Εταιρικός Φόρος

25

Φόρος Φυσικών Προσώπων

Κλιμακωτά από 36,25 μέχρι 52

Κεφαλαιακά  κέρδη

0 / 22 / 25 / 52

Μερίσματα

0 / 15

Δικαιώματα

0

Τόκοι

0

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι απαραίτητα για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ενώ είναι προαιρετικά για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Γενικά οι αλλοδαπές εταιρείες που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο υποχρεούνται να συμπληρώνουν τις οικονομικές τους καταστάσεις βάσει ΔΛΠ. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις βάσει της έβδομης Ευρωπαϊκής Οδηγίας, όπου εταιρείες που προέρχονται από τρίτες χώρες (και είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ευνοϊκές διατάξεις για χρήση των τοπικών GAAP της Ολλανδίας.

Τα ΔΛΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ότι τα τοπικά λογιστικά πρότυπα είναι παρόμοια με το τοπικό φορολογικό σύστημα. Οι αρμόδιες τοπικές φορολογικές αρχές έχουν συγκροτήσει ειδικό σώμα για το πότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ΔΛΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή τα ολλανδικά GAAP.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με το Βασίλειο των Κάτω Χωρών Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 1981 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1455/1984. Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. 

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Ολλανδίας και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από την Ολλανδία προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 0% / 5% / 15%  
Τόκοι: 0%
Δικαιώματα: 0%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Ολλανδία 
Μερίσματα: 0% / 10%
Τόκοι: 8%
Δικαιώματα: 5% / 7%

Συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Εντούτοις, όταν μια τέτοια αμοιβή που καταβάλλεται έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης στην Ολλανδία δεν έχει περιοδικό χαρακτήρα, φορολογείται και στα δύο Κράτη. Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ολλανδίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή αυτού, φορολογείται και στα δύο Κράτη. Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, εάν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας. 

Η Ολλανδία ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς1  .

Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής2 . Περαιτέρω, όσα φυσικά πρόσωπα θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ολλανδία, μπορούν να το πράξουν ΧΩΡΙΣ να εξετάζονται οι προϋποθέσεις3  του άρθρου 76 του ΚΦΕ.

Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι Ολλανδικές φορολογικές αρχές. 

VIES

Οι Ολλανδικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ΦΠΑ και υποκείμενες στον φόρο, μπορούν να διεξάγουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέσω του συστήματος VIES4 .

 

Βασικές μορφές επιχειρήσεων:

Σε αυτές περιλαμβάνονται: η ιδιωτική (ιδιόκτητη) εταιρεία (besloten vennootschap -BV), η δημόσια εταιρεία – ανώνυμη (naamloze vennootschap - NV)  η ομόρρυθμη εταιρεία (vennnootschap onder firma - VOF), η ετερόρρυθμη εταιρεία  (commanditaire vennootschap - CV), ενώ μια ξένη επιχείρηση μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα (branche) στην χώρα, το οποίο όμως δεν θα αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα.

 

Νόμισμα:

Το νόμισμα της Ολλανδίας είναι το Ευρώ (κωδικός EUR).

 

 

Εγχώριες τράπεζες :

ABN AMRO, Amsterdam Trade Bank, ASN Bank, Bank Mendes Gans, Bank Nederlandse Gemeenten, Bank of Scotland (Netherlands), De Nederlandsche Bank, Friesland Bank, GE Artesia Bank, ING Group, Kempen & Co, MeesPierson, Netherlands Development Finance Company, NIBC Bank, Rabobank, SNS Bank, Triodos Bank. (Van Lanschot)

 

Χρήσιμα Links

 Υπουργείο Οικονομικών: www.minfin.nl
Επενδύσεις:  www.investinthenetherlands.org/ 
Υπουργείο Εξωτερικών: www.minbuza.nl/

Παραπομπές

1 Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012.
2 Βλ. Αρχείο Όρων: «Πραγματική Συναλλαγή»
3 Βλ. Αρχείο Όρων «Προϋποθέσεις Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας»
4 Βλ. Αρχείο Ορισμών: «VIES»

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ