Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ ή Αμερική), είναι μία ομοσπονδιακή συνταγματική δημοκρατία που περιλαμβάνει πενήντα πολιτείες και μια ομοσπονδιακή περιφέρεια. Με έκταση 9,83 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων και πληθυσμό άνω των 312 εκατομμυρίων κατοίκων, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα σε συνολική έκταση, και η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση ξηράς και πληθυσμό. Είναι ένα από τα πολυπολιτισμικότερα κράτη του κόσμου, χώρα υποδοχής μεγάλης κλίμακας μεταναστών από πολλές χώρες.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας να είναι περισσότερο από 47.000 δολάρια και κατ’ αυτόν τον τρόπο ηγείται των αναπτυγμένων αγορών. Παράλληλα, βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των σημαντικότερων επιχειρηματικών και επενδυτικών δεικτών όπως η «Εμπιστοσύνη Άμεσων Ξένων Επενδύσεων» της A.T. Kearney1, η ανταγωνιστικότητα και το Ease of Doing Business που έχει καθιερώσει η Παγκόσμια Τράπεζα, όντας στην 4η υψηλότερη θέση ανάμεσα σε 185 χώρες από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με 17 χώρες-εταίρους, οι οποίες απέφεραν κέρδος συνολικά 5 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2010, προσφέροντας στους επενδυτές στις Η.Π.Α. απαράμιλλη πρόσβαση σε διάφορες αγορές σε όλο τον κόσμο.

Έτσι, οι ΗΠΑ παραμένουν ως ο βασικός εμπορικός εταίρος για όλες τις πολυεθνικές εταιρείες του κόσμου, και ειδικότερα για όσους έχουν ενδιαφέρον για τις αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και το Μεξικό.Είναι σύνηθες πλέον, νέες επιχειρήσεις από το εξωτερικό να επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά των ΗΠΑ φέρνοντας μαζί νέα συναρπαστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι, αν εξετάζετε την περίπτωση δημιουργίας ενός μικρού επιχειρηματικού γραφείου στις ΗΠΑ, ή μιας μεγαλύτερης λειτουργικής μονάδας, τα οφέλη που θα προκύψουν ενδέχεται να είναι σημαντικά.

Ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να επιλέξετε το είδος της εταιρείας που επιθυμείτε να ιδρύσετε είναι:
•    οι εταιρικές ή / και κανονιστικές υποχρεώσεις 
•    οι φορολογικές εκτιμήσεις και διευθετήσεις της επιχείρησης
•    τα θέματα management και εσωτερικού ελέγχου
•     οι κεφαλαιακές και πιστωτικές απαιτήσεις
•    η δυσκολία ή μη της ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης και
•    η δυνατότητα μεταβίβασης της ιδιοκτησίας.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του IMF, η ανάπτυξη στις Η.Π.Α. ανήλθε στο 1,7% το 2011 λόγω της κρίσης του 2008, σε ποσοστό σε 2,1% για το 2012 και προβλέπεται 2,4% για το 2013.

Φορολογικό σύστημα

Το φορολογικό σύστημα των ΗΠΑ έχει δημιουργηθεί τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε πολιτειακό επίπεδο. Υπάρχουν διάφορα είδη φόρων:  επί του εισοδήματος, των πωλήσεων, των κεφαλαιακών κερδών κλπ. Το κάθε ομοσπονδιακό κράτος είναι εντελώς ξεχωριστό και το καθένα έχει τη δική του εξουσία να εισπράττει φόρους. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στη φορολογία του κράτους.Μια εταιρεία που έχει οργανωθεί ή έχει συσταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιουδήποτε κράτους θεωρείται ως εγχώρια εταιρεία. Μια εγχώρια εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος των ΗΠΑ, ακόμη και αν δεν ασκεί καμία επιχείρηση ή δεν κατέχει ακίνητη περιουσία στις ΗΠΑ. Επίσης, μια μόνιμη εγκατάσταση ορίζεται ως ένας σταθερός τόπος άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Στις ΗΠΑ, οι ημεδαπές εταιρείες φορολογούνται με βάση το παγκόσμιο εισόδημά τους. Σε γενικές γραμμές, μια αλλοδαπή εταιρεία που ασχολείται με το εμπόριο/επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ φορολογείται με τους κανοιικούς φορολογικούς συντελεστές που εφαρμόζονται για τα εισοδήματα από πηγές των ΗΠΑ που συνδέονται ουσιαστικά με το εν λόγω εμπόριο/επιχειρηματική δραστηριότητα και με συντελεστή 30% για τα εισοδήματα που δεν συνδέονται με αυτό το εμπόριο/επιχειρηματική δραστηριότητα.
Οι φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων στις ΗΠΑ βασίζεται σε μια προοδευτική κλίμακα, ωστόσο, ένας εναλλακτικός ελάχιστος φόρος (ΕΕΦ), προβλέπει ενιαίο φορολογικό συντελεστή με λιγότερες εκπτώσεις. Η κλίμακα είναι η εξής:

Φορολογητέο εισόδημα 2013 Φόρος εισοδήματος
Πάνω από (USD) Αλλά όχι πάνω από (USD) Πληρωτέος φόρος (USD) % στο περιβάλλον Στο ποσό άνω των (USD)
0 50.000 0 15 0
50.000 75.000 7.500 25 50.000
75.000 100.000 13.750 34 75.000
100.000 335.000 22.250 39 100.000
335.000 10.000.000 113.900 34 335.000
10.000.000 15.000.000 3.400.000 35 10.000.000
15.000.000 18.333.333 5.150.000 38 15.000.000
18.333.333     35  

O φορολογικός συντελεστής 39% ισχύει για φορολογητέο εισόδημα μεταξύ 100.000 USD και 335.000 USD για να εξαλειφθεί το όφελος των συντελεστών 15% και 25%, και ο φορολογικός συντελεστής 38% ισχύει για φορολογητέο εισόδημα μεταξύ 15.000.000 USD και 18.333.333 USD για να εξαλείψει το όφελος του συντελεστή 34%. Ειδικοί κανόνες ισχύουν για τις προσωπικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών και προσωπικές εταιρείες συμμετοχών.Ο ανωτέρω αναφερόμενος ΕΕΦ επιβάλλεται σε εταιρείες εκτός των S εταιρειών και μικρών επιχειρήσεων C (συνήθως εκείνες με  συνολικά ετήσια ακαθάριστα έσοδα κατά τη διάρκεια τριών ετών όχι μεγαλύτερα από 7,5 εκατ. USD). Ο φόρος είναι 20% στο ελάχιστο εναλλακτικό φορολογητέο εισόδημα των εναλλακτικών ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα, για το εισόδημα άνω των 40.000 δολαρίων για το οποίο ποσό παρέχεται απαλλαγή. Επίσης, οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 100 μετόχους, κανένας από τους οποίους δεν μπορεί να είναι επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν ορισμένες άλλες προϋποθέσεις, μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν σύμφωνα με Υποκεφάλαιο S του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και για τον λόγο αυτό είναι γνωστές ως εταιρείες S. Οι εταιρείες S φορολογούνται κατά τρόπο παρόμοιο, αλλά όχι ταυτόσημο, με τις προσωπικές εταιρείες (δηλαδή όλα τα φορολογικά στοιχεία [π.χ. εισόδημα] αποδίδονται στους ιδιοκτήτες των εν λόγω επιχειρήσεων. Έτσι, οι εταιρείες S γενικά δεν υπόκεινται στον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος των ΗΠΑ.

Τα κεφαλαιακά κέρδη οι κεφαλαιακές ζημίες από την πώληση ή την ανταλλαγή των στοιχείων του ενεργητικού που κατέχονται για περισσότερο από 12 μήνες θεωρούνται μακροπρόθεσμα κεφαλαιουχικά κέρδη ή ζημίες. Τα κεφαλαιακά κέρδη οι κεφαλαιακές ζημίες από την πώληση ή την ανταλλαγή των στοιχείων του ενεργητικού κεφαλαίου που κατέχονται για λιγότερο από 12 μήνες αντιμετωπίζονται ως βραχυπρόθεσμες υπεραξίες ή ζημίες. Όταν τα  καθαρά μακροπρόθεσμα κεφαλαιακά κέρδη υπερβαίνουν τις καθαρές βραχυπρόθεσμες κεφαλαιακές ζημίες η διαφορά αντιμετωπίζεται ως καθαρό κεφαλαιακό κέρδος. Οι κεφαλαιακές ζημίες μπορούν να συμψηφίζονται μόνο με τα κεφαλαιακά κέρδη. Οι κεφαλαιακές ζημίες μπορούν να μεταφέρονται στις τρείς προηγούμενες χρήσεις από αυτήν κατά την οποία προέκυψαν και στις πέντε επόμενες χρήσεις προς συμψηφισμό με κεφαλαιακά κέρδη.

Μια αμερικανική εταιρεία γενικά μπορεί να εκπίπτει το 70% των μερισμάτων που προέρχονται από άλλες εταιρείες των ΗΠΑ από τη φορολογητέα βάση της, δηλ. για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος. Η εν λόγω έκπτωση αυξάνεται από 70% σε 80%, εάν ο δικαιούχος του μερίσματος κατέχει τουλάχιστον το 20% αλλά λιγότερο από το 80% των μετοχών της διανέμουσας εταιρείας. Σε γενικές γραμμές, η φορολογία σε πληρωμές μερισμάτων μεταξύ των αμερικανικών εταιρειών που είναι μέλη της ίδιας ομάδας συνδεδεμένων εταιρειών αναβάλλεται ή απαλλάσσεται μέχρι να διενεργηθεί μια συναλλαγή με τρίτα μέρη. Με μικρές εξαιρέσεις, μια αμερικανική εταιρεία δεν μπορεί να εκπέσει τα μερίσματα που λαμβάνει από μια αλλοδαπή εταιρεία. Επίσης, μια αμερικανική εταιρεία μπορεί να διανέμει αφορολόγητα μερίσματα των κοινών μετοχών αναλογικά σε όλους τους κοινούς μετόχους.Περαιτέρω, οι τόκοι, τα δικαιώματα και τα ενοίκια περιλαμβάνονται στη φορολογητέα βάση των εταιρειών.

Σε γενικές γραμμές, μια αμερικανική εταιρεία φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά της, συμπεριλαμβανομένων των εισοδημάτων από υποκαταστήματα  στην αλλοδαπή και τα μερίσματα από την αλλοδαπή, κατά τη λήψη τους. Η διπλή φορολογία αποφεύγεται με τη βοήθεια των πιστώσεων του καταβληθέντος στην αλλοδαπή φόρου. Εναλλακτικά, μπορεί να ζητηθεί έκπτωση για τους φόρους που πραγματικά καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση των αλλοδαπών θυγατρικών που κατέχονται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% (δικαίωμα ψήφου ή σε αξία μετοχών) από μετόχους κατοίκους ΗΠΑ (κοινώς γνωστό ως εταιρείες CFC), ορισμένα είδη αδιανέμητων εισοδημάτων φορολογούνται στο επίπεδο των μετόχους των ΗΠΑ (Subpart F income). Σε γενικές γραμμές, το Subpart F income περιλαμβάνει τα εισοδήματα που μεταφέρονται εύκολα σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία.Σύμφωνα με αμερικανική εσωτερική φορολογική νομοθεσία, ένα αλλοδαπό πρόσωπο υπόκειται γενικά σε φορολογία 30% στις ΗΠΑ για εισοδήματα που προέρχονται από πηγές ευρισκόμενες στις ΗΠΑ. Τα πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι ΗΠΑ που πραγματοποιούν πληρωμές σε αλλοδαπούς γενικά πρέπει να παρακρατούν φόρο με συντελεστή 30%  στα μερίσματα, στους τόκους και στα δικαιώματα.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

Δεν υπάρχει - Μόνο «Φόρος επί των πωλήσεων»: 2,9% - 7,25%, ανάλογα με την πολιτεία

Εταιρικός Φόρος

35

Φόρος Φυσικών Προσώπων

Έως 8.925 USD: 10
8.925 USD - 35.250 USD: 15
35.250 USD - 87.850 USD: 25
87.850 USD - 183.250 USD: 28
183.250 USD - 398.350 USD: 33
398.350 USD - 400.000 USD: 35
Πάνω από 400.000 USD : 39,6

Κεφαλαιακά κέρδη

20

Μερίσματα

 30

Δικαιώματα

30

Τόκοι

30

Ασφαλιστικές εισφορές

12,4 + 2,9 και από εργοδότη και εργαζόμενο

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Η Αμερική χρησιμοποιεί τα US GAAP, τα οποία αποτελούν ένα εκτενές σύστημα λογιστικών αρχών που χρησιμοποιούν οι εισηγμένες και μη εταιρείες.
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν επιβάλλονται υποχρεωτικά για χρήση. Οι ξένοι μπορούν ωστόσο να τα χρησιμοποιούν προαιρετικά, καθόσον το επιθυμούν. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν άλλα πρότυπα, εκτός των US GAAP των ΗΠΑ ή τα ΔΛΠ, πρέπει να εναρμονιστούν με τα GAAP των ΗΠΑ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ("SEC") κυκλοφόρησε έναν προτεινόμενο χάρτη πορείας το Νοέμβριο του 2008 και επανέλαβε τη δέσμευσή της σε ένα σύνολο παγκόσμιων λογιστικών προτύπων, τον Φεβρουάριο του 2010. Η SEC εξέδωσε επίσης ένα πρόγραμμα εργασίας σε έξι τομείς που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να μπορέσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να λάβει μια απόφαση το 2011 για το αν θα ενσωματωθούν τα ΔΛΠ στη κοινή δομή αναφοράς των ΗΠΑ. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει να ενσωματώσει τα ΔΛΠ, η εφαρμογή τους θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το 2015 ή το 2016.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 1950 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.2548/1953. Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. 
Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας2, των ΗΠΑ και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από τις Ηνωμένες Πολιτείες  προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 30%  
Τόκοι: 0%
Δικαιώματα: 0%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες
Μερίσματα: 10% 
Τόκοι: 20% προς φυσικά πρόσωπα και 33% προς νομικά πρόσωπα
Δικαιώματα: 25%

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική φορολογική νομοθεσία , οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ΔΕΝ ανήκουν στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής3 . Περαιτέρω, όσα φυσικά πρόσωπα θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μπορούν να το πράξουν ΧΩΡΙΣ να εξετάζονται οι προϋποθέσεις4  του άρθρου 76 του ΚΦΕ.  Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι φορολογικές αρχές της Αμερικής. 

Βασικές Μορφές Επιχειρήσεων:

 
Σε αυτές περιλαμβάνονται η ανώνυμη εταιρεία (limited company), η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (limited liability company), η ομόρρυθμη εταιρεία (partnership), ο όμιλος (group) , κοινή ή ατομική επιχείρηση (joint or sole proprietorship).

Νόμισμα

Το νόμισμα των ΗΠΑ είναι το Αμερικανικό Δολάριο (κωδικός USD).
Ισοτιμία : 1 EUR =  1. 08 USD (Μάρτιος 2015)

 

Εγχώριες Τράπεζες

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι: JP Morgan Chase Bank, Bank of America, Citibank, Wells Fargo Bank, AmericanWest, Anchor Bank, Armed Forces Bank, Bank of the Pacific, Bank of Fairfield, Bank of the West, Banner Bank, BBCN Bank CenterBank, Boston Private Bank, Cashmere Valley Bank, Cathay Bank, Chinatrust Bank, Coastal Community Bank, Columbia Bank, Community Bank, Community First Bank, East West Bank και πολλές άλλες.

Χρήσιμα Links

Φορολογικές Αρχές: www.irs.gov
Επενδύσεις: www.selectusa.commerce.gov/welcome-selectusa 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αμερικής: http://www.sec.gov/

 

Παραπομπές

1 O Δείκτης Εμπιστοσύνης των ‘Άμεσων Ξένων Επενδύσεων είναι μια τακτική έρευνα διεθνών συμβούλων της AT. Kearney. Ο δείκτης εξετάζει τις σημερινές και τις    μελλοντικές   προοπτικές για τις διεθνείς ροές επενδύσεων. Τα ετήσια έσοδα των εταιρειών που συμμετέχουν στην έρευνα αυτή, ανέρχονται σε περισσότερο          από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια   παγκοσμίως. http://www.atkearney.com
2 Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012.
3 Βλ. «Πραγματική Συναλλαγή» στο αρχείο ορισμών.
4 Βλ. «Προϋποθέσεις Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας»

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ