Δανία

Δανία

Εμπορικό και Επιχειρηματικό περιβάλλον

Το Βασίλειο της Δανίας είναι μια συνταγματική μοναρχία με πληθυσμό περίπου 5,3 εκατομμύρια κατοίκους ενώ έχει μια πολύ ανοικτή οικονομία. Λόγω των περιορισμένων φυσικών πόρων, η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εξωτερικό εμπόριο. Η πρωτεύουσα της χώρας είναι η Κοπεγχάγη. 

Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 30% περίπου του ΑΕΠ της Δανίας. Η οικονομία της, ως μία από τις ισχυρότερες της Ευρώπης, χαρακτηρίζεται από πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, σταθερό νόμισμα, χαμηλά επιτόκια και χαμηλό πληθωρισμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του IMF, η ανάπτυξη ανήλθε στο 1,5% το 2011, και προβλέπεται παρόμοια ανάπτυξη 0,5% για το 2012 και 1,2% για το 2013. Επιπλέον, βάσει της ετήσιας έρευνας  Ease Doıng Busıness της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατατάσσεται στην υψηλότατη 5η θέση ανάμεσα σε 185 χώρες από όλο τον κόσμο.

Ειδικότερα, οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης έχουν μειωθεί, και η έναρξη μιας επιχείρησης απαιτεί λιγότερες μέρες και διαδικασίες από τον μέσο όρο παγκοσμίως. Η ευέλικτη και σύγχρονη εργατική νομοθεσία στηρίζει άμεσα την αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα η νομισματική σταθερότητα έχει ήδη εδραιωθεί στην χώρα. Το εμπορικό καθεστώς Δανίας είναι παρόμοιο με εκείνο των μελών της ΕΕ, δηλαδή αρκετά ανταγωνιστικό και ανεπτυγμένο. Ο σύγχρονος και διαφοροποιημένος χρηματοπιστωτικός τομέας έχει υποστεί μια περίοδο αστάθειας, με μια σειρά από χαμηλές αποδόσεις των εγχώριων τραπεζών.

Εν τούτοις, η προστασία των δικαιωμάτων σε αυτήν την χώρα είναι ζήτημα υψίστης σημασίας, ενώ το ανεξάρτητο και δίκαιο δικαστικό σύστημα είναι θεσμοθετημένο στο σύνολο της οικονομίας. Η εμπορική και πτωχευτική νομοθεσία εφαρμόζεται με συνέπεια. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας χαίρουν μεγάλου σεβασμού και η υλοποίηση των νομοθετικών διατάξεων είναι σύμφωνη με τα παγκόσμια πρότυπα. Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι πολύ αποτελεσματική και έτσι η δωροδοκία των δημοσίων υπαλλήλων αποθαρρύνεται.

Όσον αφορά στην πολιτική της Δανίας για τις ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), αυτή χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και από την απαγόρευση των διακρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, από: 
• μακροχρόνια πολιτική σταθερότητα,
• μακροχρόνια οικονομική σταθερότητα,
• χαμηλό πληθωρισμό,
• χαμηλό επίπεδο εταιρικών φόρων λόγω της ευκολίας υποτίμησης και φορολογικό συντελεστή 25%,
• καλά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό,
• υψηλή παραγωγικότητα και
• καλά ανεπτυγμένες υποδομές .

Τα υφιστάμενα επενδυτικά κίνητρα εφαρμόζονται τόσο επί των Δανών όσο και επί των αλλοδαπών επενδυτών μέσω ειδικών επιδοτήσεων ή/ και κρατικών επιχορηγήσεων. Η συμμετοχή της Δανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν κοινοτικές επιδοτήσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης (προγράμματα R&D) που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στις επενδύσεις από ξένες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα στη Δανία ή για τη μεταφορά ξένων νομισμάτων από και προς τη Δανία. Ομοίως, δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά στην ιδιοκτησία των δανικών επιχειρήσεων ή εταιρειών από ξένες εταιρείες ή ιδιώτες.

Φορολογικό σύστημα

Μια εταιρεία είναι κάτοικος στη Δανία για φορολογικούς σκοπούς, εφόσον έχει συσταθεί στη Δανία και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο  Εταιριών έχοντας έναν τόπο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Δανία. Επιπλέον, οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν την πραγματική θέση της διοικήσεώς τους στη Δανία θεωρούνται επίσης φορολογικοί κάτοικοι Δανίας. Η πραγματικός τόπος της διοίκησης μιας εταιρείας είναι συνήθως ο τόπος όπου λαμβάνονται οι διοικητικές αποφάσεις σχετικά με τις καθημερινές λειτουργίες αυτής.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία της Δανίας, η αρχή της εδαφικότητας επικρατεί. Ως εκ τούτου, μια εταιρεία εγκατεστημένη στη Δανία φορολογείται στη Δανία για το παγκόσμιο εισόδημά της. Αντ 'αυτού, τα εισοδήματα μιας μόνιμης εγκατάστασης εκτός Δανίας ή από ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό αποκλείονται από το φορολογητέο εισόδημα. Οι αλλοδαπές εταιρίες φορολογούνται μόνο για τα κέρδη που διανέμονται από εισοδήματα που προέρχονται από πηγές ευρισκόμενες στη Δανία.

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων είναι 25%.

Το φορολογητέο εισόδημα γενικά υπολογίζεται ως που εισόδημα προσδιορίζεται για λογιστικούς σκοπούς που ρυθμίζεται και προσαρμόζεται, όπως προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία.

Τα κέρδη και οι ζημίες που πραγματοποιούνται από την πώληση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας, γενικά περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα. Ωστόσο, τα κέρδη από την πώληση των μετοχών δεν ορολογούνται εάν οι μετοχές πληρούν τις προϋποθέσεις είτε ως «μετοχές θυγατρικής» ή ως «μετοχές του ομίλου». Ως «μετοχές θυγατρικής» θεωρούνται οι μετοχές που κατέχονται από έναν μέτοχο-εταιρεία που κατέχει τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ή σε μια χώρα με την οποία η Δανία έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ). Ένας ειδικός κανόνας προβλέπεται  με σκοπό την αποφυγή της ένωσης των συμμετοχών των Δανών μετόχων, ώστε να επιτευχθεί το όριο του 10%. Οι «μετοχές του ομίλου ορίζονται ως μετοχές σε εταιρείες με τις οποίες ο μέτοχος φορολογείται από κοινού. Ο ορισμός της ομάδας είναι επομένως το ίδιο πράγμα με τους κοινούς κανόνες φορολόγησης και γενικά αντιστοιχεί στον ορισμό της ομάδας για λογιστικούς σκοπούς.

Κέρδη από την πώληση της ακίνητης περιουσίας φορολογούνται ενώ οι ζημίες δεν εκπίπτουν του φόρου, εκτός εάν η ιδιοκτησία αποτελείται από ένα κτίριο στο οποίο εφαρμόζονται φορολογικές αποσβέσεις. Ζημία που προκύπτει από την πώληση γης και άλλων κτιρίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με φορολογητέα κέρδη από την πώληση των ακινήτων κατά το ίδιο έτος ή μπορούν να μεταφερθούν απεριόριστα σε επόμενες χρήσεις.

Τα κέρδη και οι ζημίες κτήσης χρηματοοικονομικών παραγώγων γενικά περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα.

Περαιτέρω, τα μερίσματα που λαμβάνονται για «μετοχές της θυγατρικής» ή «μετοχές του ομίλου» είναι αφορολόγητα, ανεξάρτητα από την περίοδο διακράτησης των μετοχών, ενώ τα μερίσματα από μετοχές του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνονται πλήρως στο φορολογητέο εισόδημα.

Ανεξάρτητα από το αν οι μετοχές χαρακτηρίζονται ως «μετοχές θυγατρικής» ή «μετοχές του ομίλου», τα μερίσματα υπόκεινται σε πλήρη φορολόγηση, αν λαμβάνονται από μια αλλοδαπή εταιρεία που μπορεί να εκπέσει τα καταβαλλόμενα μερίσματα, εκτός εάν μια φορολογική απαλλαγή προβλέπεται στην εγκατεστημένη στην Οδηγία της ΕΕ για τις Μητρικές και Θυγατρικές εταιρείες.

Οι τόκοι γενικά συμπεριλαμβάνοντα στο φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας και επομένως φορολογούνται με συντελεστή 25%.

Αναφορικά με την έκπτωση δαπανών, δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες στη φορολογική νομοθεσία της Δανίας που να διέπουν τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης. Αντ 'αυτού, οι δαπάνες αυτές αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη γενική φορολογική νομοθεσία. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι εταιρείες μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να επωφεληθούν από ένα νέο σύστημα που επιτρέπει την καταβολή μετρητών ίση με την φορολογική αξία (25%) του αρνητικού φορολογητέου εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι αρνητικό εισόδημα δημιουργείται από κόστη σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη (R & D). Επίσης, οι εταιρείες μπορούν γενικά να εκπίπτουν τις προβλέψεις του για επισφαλείς απαιτήσεις.

Οι ζημίες από εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν να μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις επ 'αόριστον προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη από εμπορικές επιχειρήσεις. Ορισμένοι περιορισμοί στο δικαίωμα μεταφοράς φορολογικών ζημιών σε επόμενες χρήσεις ισχύουν όταν περισσότερο από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου ή το 50% των δικαιωμάτων ψήφου στο τέλος του οικονομικού έτους, που ανήκουν σε μετόχους διαφορετικούς από εκείνους που είχαν τον έλεγχο στην αρχή της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία η φορολογική ζημία προέκυψε. Ομοίως, υπό ορισμένες συνθήκες, οι φορολογικές ζημίες ακυρώνονται εάν μια ημεδαπή εταιρεία λάβει άφεση χρέους ή βάσει κάποιας συγκρίσιμης συναλλαγής. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις (π.χ. ενδο-εταιρικές συναλλαγές). Δεν επιτρέπεται, όμως, μεταφορά ζημίας σε προηγούμενες χρήσεις.

Δυνάμει ενός υποχρεωτικού καθεστώτος φορολογικής ενοποίησης, όλες οι εταιρείες κάτοικοι Δανίας και υποκαταστήματα εταιρειών κατοίκων Δανίας που είναι μέλη της ίδιας εγχώριας ή διεθνούς ομάδας υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση του ‘ομίλου’. Ο ορισμός του ομίλου εταιρειών αντιστοιχεί γενικά με τον ορισμό του ομίλου για λογιστικούς σκοπούς. Ο φόρος εισοδήματος των βάσει της ενοποίησης των αποτελεσμάτων είναι ίσος με το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος του κάθε μέλους του ομίλου.
Βάσει των κανόνων υψηλής κεφαλαιοδότησης (thin capitalization rules) στη Δανία, οι τόκοι δανείου που συνήφθη μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών δεν εκπίπτουν για την καταβάλλουσα εταιρεία εάν ο συνολικός δανεισμός της βρίσκεται σε αναλογία 4 προς 1 με τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. 

Επιπλέον, η Δανία έχει θεσπίσει κανόνες για τις ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing rules).Η φορολογική νομοθεσία της Δανίας έχει υιοθετήσει κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (CFC rules) οι οποίο αποσκοπούν στη φορολόγηση Δανών μετόχων για συμμετοχές σε εταιρείες εγκατεστημένες σε δικαιοδοσίες με πολύ χαμηλούς συντελεστές φορολογίας.

Οι εταιρείες κάτοικοι Δανίας υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο σε διάφορες πληρωμές, ως εξής:
-    Μερίσματα που καταβάλλονται σε μητρική εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε ένα κράτος με το οποίο η Δανία έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) απαλλάσσονται από τον παρακρατούμενο φόρο υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές χαρακτηρίζονται ως μετοχές της θυγατρικής.
-     Το ίδιο ισχύει και για τα μερίσματα που καταβάλλονται επί των μετοχών σε ομίλους επιχειρήσεων ομάδας (που δεν είναι, επίσης, μετοχές της θυγατρικής, δηλαδή συμμετοχές κάτω του 10%), με την προϋπόθεση ότι η λήπτρια εταιρία είναι εγκατεστημένη εντός της ΕΕ / ΕΟΧ. 
-    Τα μερίσματα που καταβάλλονται επί των μετοχών χαρτοφυλακίου σε ένα αλλοδαπό μέτοχο υπόκεινται σε παρακρατούμενο φόρο με συντελεστή 27% (28% πριν από το 2012). 
-    Αν ο μέτοχος του χαρτοφυλακίου βρίσκεται σε μια χώρα με την οποία η Δανία έχει συνάψει μια φορολογική συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών (TIEA), ο συντελεστής του φόρου επί των μερισμάτων μειώνεται στο 15% και η διαφορά μεταξύ του υψηλότερου και του χαμηλότερου συντελεστή φόρου παρακράτησης μπορεί να απαιτηθεί. 
-    Ωστόσο, ο μειωμένος συντελεστής δεν ισχύει στην περίπτωση που ο μέτοχος (εταιρεία) είναι κάτοικος αλλοδαπής, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μαζί με τις συνδεδεμένες εταιρείες κατέχει περισσότερο από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της ημεδαπής εταιρίας που διανέμει τα μερίσματα.Οι τόκοι γενικά δεν υπόκεινται σε παρακρατούμενο φόρο εκτός αν καταβάλλονται σε αλλοδαπή εταιρεία μέλος ομίλου επιχειρήσεων που είναι φορολογικός κάτοικος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε μια από τις χώρες με τις οποίες η Δανία έχει συνάψει ΣΑΔΦ. Σε αυτήν την περίπτωση, οι τόκοι υπόκεινται σε φόρο με συντελεστή 25%. Για τους δικαιούχους τόκων που είναι κάτοικοι σε χώρες της ΕΕ με τις οποίες η Δανία δεν έχει ΣΑΔΦ, για την απαλλαγή από τον παρακρατούμενο φόρο απαιτείται η καταβάλλουσα τους τόκους εταιρεία και η λήπτρια εταιρεία να συνδέονται, όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία προς για τους τόκους και τα δικαιώματα.

Οι πληρωμές που διενεργούνται λόγω δικαιωμάτων υπόκεινται σε παρακρατούμενο φόρο 25%. Ο εν λόγω φόρος μπορεί να μειωθεί είτε βάσει μιας ΣΑΔΦ είτε βάσει της ανωτέρω αναφερόμενης Οδηγίας της Ε.Ε. για τους τόκους και τα δικαιώματα.

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Οι κάτοικοι της Δανίας υπόκεινται σε φορολόγηση  στη Δανία για το παγκόσμιο εισόδημά τους, και οι μη κάτοικοι φορολογούνται μόνο επί των εσόδων από δανέζικη πηγή. Το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, από αυτοαπασχόληση, τα εισοδήματα των διευθυντών, τα εισοδήματα από τόκους, από μερίσματα κτλ.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

0 / 25

Εταιρικός Φόρος

23,5

Φόρος Φυσικών Προσώπων

0 - DKK 42.800                      0

DKK 42.800 - DKK 449.000    6,83

Πάνω από DKK 449.000         15

Κεφαλαιακά κέρδη

Μέχρι DKK 49.200 :      27

Πάνω από DKK 49.200 : 42

Μερίσματα

0 / 15 / 27

Δικαιώματα

25

Τόκοι

0 / 25

Ασφαλιστικές εισφορές

DKK 2,160 για τον εργοδότη, 8% για τον εργαζόμενο

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτούνται για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αλλά και για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η υποχρέωση να συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ ισχύει μόνο για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Επιπλέον, η υιοθέτηση των ΔΛΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σε φάση συζήτησης και αξιολόγησης  σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με το Βασίλειο της Δανίας Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 1989 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1986/1991. Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. 

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Δανίας και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από την Δανία  προς την Ελλάδα
Μερίσματα:0% / 18%
Τόκοι: 0% / 8%
Δικαιώματα: 0% / 5%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Δανία 
Μερίσματα: 38%
Τόκοι: 8%
Δικαιώματα: 5%

Συντάξεις και παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Εν τούτοις, τέτοιου είδους συντάξεις και παροχές (annuities) φορολογούνται μόνο στη Δανία, εάν ο λήπτης είναι Δανός υπήκοος. Αντιθέτως όλες οι πληρωμές κοινωνικών ασφαλίσεων φορολογούνται μόνο στη Δανία. 

Η Δανία ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς1  .

Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής2 . Περαιτέρω, όσα φυσικά πρόσωπα θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη Δανία μπορούν να το πράξουν ΧΩΡΙΣ να εξετάζονται οι προϋποθέσεις3  του άρθρου 76 του ΚΦΕ.

Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι δανικές φορολογικές αρχές. 

VIES

Οι Δανικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ΦΠΑ και υποκείμενες στο φόρο, μπορούν να διεξάγουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέσω του συστήματος VIES4 .

 

Βασικές μορφές επιχειρήσεων:

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι εξής εταιρείες : η ανώνυμη εταιρεία (Det aktieselskab), η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (anpartsselskab), η ομόρρυθμη εταιρεία (et partnerskab), η ατομική επιχείρηση (en enkeltmandsvirksomhed) και το υποκατάστημα (filial). 

Νόμισμα

Το νόμισμα της Δανίας είναι η Δανική Κορώνα (κωδικός DKK).
 Ισοτιμία:  1 EUR = 7.47 DKK  ( Μάρτιος 2013)

 

Εγχώριες τράπεζες:

Αυτές περιλαμβάνουν τις εξής: Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Syd Bank, FIH Erhversbank, Nykredit Bank, Spar Nord Bank, Roskilde Bank, Forstaedernes Bank, Amagerbanken, Fiona Bank, Arbejernes Landsbank, Alm Brand Bank, Sparbank, Vestjysk Bank 

Χρήσιμα Links 

Υπουργείο Φορολογικών: www.skm.dk
Φορολογική και τελωνειακή διοίκηση : www.toldskat.dk
Υπουργείο Εξωτερικών - Επενδύσεις: www.investindk.com/

Παραπομπές

1 Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012.
2 Βλ. Αρχείο Ορισμών: «Πραγματική Συναλλαγή» στο αρχείο ορισμών.
3 Βλ. Αρχείο Ορισμών:«Προϋποθέσεις Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας»
4 Βλ. Αρχείο Ορισμών: «VIES»

 

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ